Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN1-2FE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.II
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

- Studia: moja uczelnia , nazwy wydziałów i kierunków, stopnie naukowe, organizacja roku akademickiego.

- Praca: stanowiska pracy, staranie się o pracę, rozmowa kwalifikacyjna , przebieg kariery. Pisanie CV, listu motywacyjnego.

- Podróże: różne środki transportu,odprawa paszportowa i celna, podróż służbowa

- Media i środki komunikacji: Bieżące wydarzenia w kraju i na świecie w odniesieniu do kwestii dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego/ narodowego/ wewnętrznego/ oraz kwestii prawnych.

- Problemy współczesnego świata ( problemy społeczne , katastrofy naturalne) oraz sposoby ich rozwiązania.

- Doskonalenie umiejętności pisania listów formalnych ( np. reklamacji), raportów, esejów wyrażających opinię w oparciu o realizowane tematy ogólne i specjalistyczne.

Tematyka specjalistyczna w zakresie:

- Służby mundurowe

- Uzbrojenie

- Armia, misje pokojowe, działania wojenne

- Policja, sprzęt, przestępstwa, zawiadomienie o przestępstwie, dochodzenie w miejscu przestępstwa, kierowanie ruchem drogowym.

- Straż Miejska

- Straż Graniczna

- Służba Więzienna

- Straż Pożarna

- BHP - prawo pracy, zagrożenia, wypadki w pracy, higiena pracy

- Pierwsza pomoc

- Zarządzanie kryzysowe

- Wydarzenia masowe

- Wywiad

- Terroryzm

- Bezpieczeństwo Internetu

- Służby Dyplomatyczne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sendur A.M. Warecka A., English for Safety, Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012.

Soars L.J., New Headway Intermediate, Oxford University Press,2012.

Taylor J, Dooley J., Career Paths: Police, Express Publishing, 2011.

Literatura uzupełniająca:

Boyle Ch., Chersan I., Campaign: English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

Mellor - Clark S., Baker de Altamirano Y., Campaing: English for the military, Macmillan, 2008.

Sierocka H., Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Publikator, Białystok 2011.

Kelly K., Geography, Macmillan, 2009.

Mann M., Taylore - Knowles S., Destination B1, Macmillan 2008.

Redman S., Gairns R., Test your English Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2010.

Redman S., English Vocabualry in Use, Cambridge University Press, 2010.

McCarthy M., O'Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge Univeristy Press, 2008.

Evans V., Dooley J., Smith D., Career Paths: Law, Express Publishing, 2011.

Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2003.

Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan, 2003.

Kurtyka A. Proove your point , sztuka argumentacji w języku angielskim, EGIS, 2006.

Matysek M., Język angielski powtórka przed egzaminem, opracowania tematyczne, Handybooks, 2006.

Olejnik D., Interaktywne repetytorium leksykalne, LektorKlett, 2009.

Hadley K., Treger A. angielski World Today, News and Society, Edgard, 2006.

Czasopisma

Zoom in on America

Spotlight

The World of English

Newsweek

The Guardian

Artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców

www. oup.com/elt ( Oxford University Press)

www.macmillan.pl ( Macmillan)

www.longman.pl ( Pearson)

www.bbcworld.com ( BBC English)

www.voanews.com ( Voice of America)

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W02 posiada podstawowa wiedzę o regulacji prawnej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego oraz źródłach prawa

ma podstawową wiedzę o organach publicznych i innych instytucjach społeczno - politycznych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa

Umiejętności

K_U12 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje społeczne

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach ( dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze bez konieczności odpracowania) , ocenianie ciągłe przygotowania do zajęć i aktywności, terminowe zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych i prac pisemnych.

Przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej (projekty indywidualne i grupowe).

Przedmiot kończy się egzaminem ( pisemny i ustny) po semestrze IV

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.