Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BS1-2EE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Prezentacja podstawowych wiadomości z zakresu problematyki prawnych podstaw bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Studenci zapoznają się z podstawami systemu prawa, konstytucyjną regulacją bezpieczeństwa państwa, problematyką zarządzania kryzysowego, stanów nadzwyczajnych oraz prawnomiędzynarodowymi gwarancjami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP.

Pełny opis:

System źródeł prawa w sferze bezpieczeństwa

Konstytucyjne zadania Rzeczypospolitej Polskiej w sferze bezpieczeństwa

Konstytucyjna pozycja Sił Zbrojnych; obywatelski obowiązek obrony Ojczyzny

Zadania i kompetencje konstytucyjnych organów państwowych w sferze bezpieczeństwa

System zarządzania kryzysowego w Polsce

Istota i modele stanu nadzwyczajnego

Zasady ogólne stanów nadzwyczajnych w świetle Konstytucji RP; stan wojny a stany nadzwyczajne

Stan wojenny – przesłanki i tryb wprowadzenia, organizacja władz publicznych

Stan wyjątkowy – przesłanki i tryb wprowadzenia, organizacja władz publicznych

Stan klęski żywiołowej – przesłanki i tryb wprowadzenia, organizacja władz publicznych

Międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa RP

Literatura:

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, red. W. Kitler, M. Czuryk, Warszawa 2013.

W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa 2011.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Sulkowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Warszawa 2011.

K. Prokop, Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, Białystok 2005.

L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2008.

Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, Rzeszów 2008.

K. Prokop, Modele stanu nadzwyczajnego, Białystok 2012.

Eckhardt K., Stan nadzwyczajny jako instytucja polskiego prawa konstytucyjnego, Przemyśl 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma podstawową wiedzę o organach publicznych i innych instytucjach społeczno-politycznych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności ich istotnych elementach takich jak organizacja i kompetencje oraz ewolucja historyczna

2. Zna sposoby pozyskiwania wiedzy o aktualnych regulacjach prawa krajowego i międzynarodowego, metody i techniki pozyskiwania innych danych i ich analiz oraz interpretacji tekstów prawnych właściwych dla bezpieczeństwa narodowego, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

3. Ma wiedzę o poglądach na temat wybranych organów stojących na straży bezpieczeństwa państwa i o ich historycznej ewolucji

Umiejętności:

1. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego

2. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnych zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady obejmujące podstawowy zakres programu nauczania – prezentację podstawowych rozwiązań prawnych wraz z elementami praktyki ustrojowej; lektura literatury podstawowej i uzupełniającej.

Egzamin ustny lub pisemny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Matwiejuk
Prowadzący grup: Jarosław Matwiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi aktami prawnymi, które regulują problematykę bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Studenci zapoznają się z podstawami systemu prawa, konstytucyjną regulacją bezpieczeństwa państwa, prawnomiędzynarodowymi gwarancjami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz problematyką stanów nadzwyczajnych.

Pełny opis:

System źródeł prawa w sferze bezpieczeństwa

Konstytucyjne zadania Rzeczypospolitej Polskiej w sferze bezpieczeństwa

Zadania i kompetencje konstytucyjnych organów państwowych w sferze bezpieczeństwa

Siły Zbrojne jako gwarancja bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Wyspecjalizowane instytucje odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Celna, służby specjalne, straże gminne (miejskie)

System zarządzania kryzysowego

Istota i modele stanu nadzwyczajnego

Zasady ogólne stanów nadzwyczajnych w świetle Konstytucji RP; stan wojny a stany nadzwyczajne

Stan wojenny – przesłanki i tryb wprowadzenia, organizacja władz publicznych

Stan wyjątkowy – przesłanki i tryb wprowadzenia, organizacja władz publicznych

Stan klęski żywiołowej – przesłanki i tryb wprowadzenia, organizacja władz publicznych

Prawnomiędzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Literatura:

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, t. 1-2, red. W. Kitler, M. Czuryk, Warszawa 2013.

K. Grosicka, G. Grosicki, P. Grosicki, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Pułtusk-Warszawa 2013.

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. S. Sulkowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009.

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Warszawa 2011.

M. Bożek [et al.], Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.

Uwagi:

Egzamin pisemny, dopuszczone są wszystkie osoby uprawnione.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.