Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BS1-2FE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.II
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty lektoratowe
BN.Stacj. 2 rok 1 stop. sem. Letni
BN.Stacj. 2 rok 1 stop. sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Znajomość języka obcego ogólnego na poziomie minimum B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, mianowicie: mówienia/komunikacji, pisania, czytania, słuchania w zakresie języka ogólnego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Celem lektoratu jest doskonalenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk społecznych i prawnych o tematyce związanej z dziedziną bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Pełny opis:

Lektorat ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą w j. obcym związaną z naukami prawnymi i społecznymi o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, w tym wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z ww. dziedzinami w j. obcym. W trakcie lektoratu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych takich jak prezentacje, streszczenia i sporządzanie pism formalnych występujących w ww. dziedzinach w języku obcym

Literatura:

A.M. Sandur, A.Warecka, English for Safety , Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012.

J. Taylor, J. Dooley, Career Path: Police, Express Publishing, 2012.

Ch. Boyle, I. Chersan, Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

H. Sierocka, Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011.

V. Evans, J. Dooley, D. J. Smith, Career Paths:, Law, Express Publishing, 2011.

Zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

www.learnenglish.britishcouncil.org

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.euronews.net,www.cnn.com, www.theguardian.com, www.bbc.co.uk

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, streszczeniu głównych wątków/tez omawianych tekstów specjalistycznych, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w omawianych tekstach specjalistycznych.

4. Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

Kryteria oceniania:

- regularna obecność na zajęciach (student może opuścić 2 zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia);

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie prac pisemnych na minimum 50%;

- zaliczenie ustnej prezentacji na tematy ogólne i specjalistyczne związane z kierunkiem studiów,

- zaliczenie na min. 50% testów/prac/zadań kontrolnych sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

Część II lektoratu kończy się egzaminem, który składa się z 2 części: pisemnej i ustnej. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 50% poprawnych odpowiedzi łącznie w części pisemnej i ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Tematyka ogólna

1. Przedstawianie się : rodzina, ukończona szkoła, zainteresowania, powody oraz oczekiwania dotyczące nauki języka.

2. Studia ; moja uczelnia, nazwy wydziałów o kierunków, stopnie naukowe, organizacja roku akademickiego, system rekrutacji na studia, wynajmowanie mieszkania.

3. Rodzina i przyjaciel: relacje w rodzinie i różne modele rodziny, nawiązanie relacji - etapy , cechy przyjaciela , współlokatora.

4. Praca: stanowiska pracy , formy zatrudnienia, staranie się o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, przebieg kariery.

5. Czas wolny, restauracja, kino, muzyka, sport, zakupy, zainteresowania.

6. Podróże: środki transportu, podróż samolotem - odprawa paszportowa i celna, podróż służbowa, podróże wakacyjne ( rezerwacja hotelu, meldowanie się)

7. Media i środki komunikacji: prasa, radio i telewizja, Internet, Bieżące wydarzenia w kraju i na świecie, rozmowy telefoniczne.

8.Probelmy współczesnego świata ( problemy społeczne, katastrofy naturalne) oraz sposoby ich rozwiązywania.

9.Eduakcja i kultura, system edukacji w wybranych krajach angielskiego obszaru językowego, wybrane placówki kultury ( muzea

i ich kolekcje, ośrodki kultury w Polsce i na świecie).

10. Pisanie CV, list motywacyjny, e-mail do przyjaciela, list formalny

( np. zaproszenie, odpowiedź na zaproszenie) , list formalny ( np. list

reklamacyjny), raport, artykuł, esej wyrażający opinię.

Tematyka specjalistyczna realizowana w zależności od zainteresowań

i potrzeb grupy.

1. Sformułowanie publikacji naukowych , typowe zwroty i struktury zdań, kształcenie umiejętności rozumienia przekazu ustnego i tekstu pisanego.

2. Referat, wykład, dyskusja, prezentacja - umiejętności przekazywania wiedzy specjalistycznej oraz wyrażania opinii.

Tematyka specjalistyczna

1. Służby mundurowe

2. Uzbrojenie

3. Armia, misje pokojowe, działania wojenne

4. Policja - sprzęt, przestępstwa, zawiadomienie o przestępstwie, dochodzenie w miejscu przestępstwa, kierowanie ruchem drogowym.

5. Straż Miejska

6. Straż Graniczna

7. Służba Więzienna

8. Pożary i ocalenie, Straż Pożarna.

9. BHP - prawo pracy, zagrożenia, wypadki przy pracy, higiena.

10. Pierwsza pomoc

11.Zarządzanie kryzysowe

12. Wydarzenia masowe

13.Wywiad

14.Terroryzm

15.Bezpieczeństwo Internetu

16. Służba Dyplomatyczna

Literatura:

Literatura podstawowa

C. Oxenden, Ch. Latham - Koening, New English File, Advanced, OUP, 2010.

Ch. Latham = Koening, C. Oxenden, English File, Intermedaite, OUP, 2013.

Literatura uzupełniająca

A.M. Sandur, A.Warecka, English for Safety , Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012.

J. Taylor, J. Dooley, Career Path: Police, Express Publishing, 2012.

Ch. Boyle, I. Chersan, Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

J. Taylor, J. Zeter, Command and Control, Express Publishing, 2012.

H. Sierocka, Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011.

V. Evans, J. Dooley, D. J. Smith, Career Paths:, Law, Express Publishing, 2011.

M. McCarthy, F. O'Dell, Academic Vocabualry in Use, CUP.

M. McCarthy, F. O'Dell, English Vocabualry in Use, CUP, 2013.

S. Redman, English Vocabulary in Use, CUP, 2010.

S. Redmann, R. Gairns, Test your English Vocabulary in Use , CUP, 2010.

Czasopisma

Zoom in on America

The Independent

The Guardian

Artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców

www.reuters.com ( Reuters), www.voanews.com ( Voice of America0

www.bbc.co.uk( BBC News), www.thenews.pl ( Polskie Radio dla Zagranicy, English Service), www.cnn.com ( CNN), www.ouip.com

( Oxford University Press), www.macmillan.com ( Macmillan)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyszczelska
Prowadzący grup: Ewa Wyszczelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, mianowicie: mówienia/komunikacji, pisania, czytania, słuchania w zakresie języka ogólnego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Celem lektoratu jest doskonalenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk społecznych i prawnych o tematyce związanej z dziedziną bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Pełny opis:

Lektorat ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą w j. obcym związaną z naukami prawnymi i społecznymi o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, w tym wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z ww. dziedzinami w j. obcym. W trakcie lektoratu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych takich jak prezentacje, streszczenia i sporządzanie pism formalnych występujących w ww. dziedzinach w języku obcym

Literatura:

A.M. Sandur, A.Warecka, English for Safety , Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012.

J. Taylor, J. Dooley, Career Path: Police, Express Publishing, 2012.

Ch. Boyle, I. Chersan, Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

H. Sierocka, Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011.

V. Evans, J. Dooley, D. J. Smith, Career Paths:, Law, Express Publishing, 2011.

Zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

www.learnenglish.britishcouncil.org

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.euronews.net,www.cnn.com, www.theguardian.com, www.bbc.co.uk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.