Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BS1-2FE Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.II
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty lektoratowe
BN.Stacj. 2 rok 1 stop. sem. Letni
BN.Stacj. 2 rok 1 stop. sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Znajomość języka obcego ogólnego na poziomie minimum B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, mianowicie: mówienia/komunikacji, pisania, czytania, słuchania w zakresie języka ogólnego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Celem lektoratu jest doskonalenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk społecznych i prawnych o tematyce związanej z dziedziną bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Pełny opis:

Lektorat ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą w j. obcym związaną z naukami prawnymi i społecznymi o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, w tym wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z ww. dziedzinami w j. obcym. W trakcie lektoratu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych takich jak prezentacje, streszczenia i sporządzanie pism formalnych występujących w ww. dziedzinach w języku obcym

Literatura:

A.M. Sandur, A.Warecka, English for Safety , Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012.

J. Taylor, J. Dooley, Career Path: Police, Express Publishing, 2012.

Ch. Boyle, I. Chersan, Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

H. Sierocka, Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011.

V. Evans, J. Dooley, D. J. Smith, Career Paths:, Law, Express Publishing, 2011.

Zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

www.learnenglish.britishcouncil.org

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.euronews.net,www.cnn.com, www.theguardian.com, www.bbc.co.uk

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, streszczeniu głównych wątków/tez omawianych tekstów specjalistycznych, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w omawianych tekstach specjalistycznych.

4. Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

Kryteria oceniania:

- regularna obecność na zajęciach (student może opuścić 2 zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia);

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie prac pisemnych na minimum 50%;

- zaliczenie ustnej prezentacji na tematy ogólne i specjalistyczne związane z kierunkiem studiów,

- zaliczenie na min. 50% testów/prac/zadań kontrolnych sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

Część II lektoratu kończy się egzaminem, który składa się z 2 części: pisemnej i ustnej. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie minimum 50% poprawnych odpowiedzi łącznie w części pisemnej i ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyszczelska
Prowadzący grup: Ewa Wyszczelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, mianowicie: mówienia/komunikacji, pisania, czytania, słuchania w zakresie języka ogólnego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Celem lektoratu jest doskonalenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji oraz w dziedzinie nauk społecznych i prawnych o tematyce związanej z dziedziną bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Pełny opis:

Lektorat ma za zadanie wprowadzenie w podstawową terminologię prawniczą w j. obcym związaną z naukami prawnymi i społecznymi o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, w tym wyrobienie umiejętności wyszukiwania, zrozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z ww. dziedzinami w j. obcym. W trakcie lektoratu rozwijane są umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych takich jak prezentacje, streszczenia i sporządzanie pism formalnych występujących w ww. dziedzinach w języku obcym

Literatura:

A.M. Sandur, A.Warecka, English for Safety , Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2012.

J. Taylor, J. Dooley, Career Path: Police, Express Publishing, 2012.

Ch. Boyle, I. Chersan, Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

H. Sierocka, Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011.

V. Evans, J. Dooley, D. J. Smith, Career Paths:, Law, Express Publishing, 2011.

Zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com

www.linguahouse.com

www.learnenglish.britishcouncil.org

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.euronews.net,www.cnn.com, www.theguardian.com, www.bbc.co.uk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.