Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BS1-2GK Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz.II
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty lektoratowe
BN.Stacj. 2 rok 1 stop. sem. Letni
BN.Stacj. 2 rok 1 stop. sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest dalsze kształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku - bezpieczeństwo narodowe.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo Narodowe

Poziom kształcenia:studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznastwo

Rok studiów/semestr IIrok/I ,II semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 60 (2x30 godz.)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach) 60 godzin

Przygotowanie do zajęć 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 18 godzin

przygotowanie eseju/pracy pisemnej 12 godzin

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 8 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 14 godzin

Zaliczenie 4 godziny

odpowiada: 3pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godzin odpowiada: 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym: 76 godzin

odpowiada: 2,5 pkt ECTS

Literatura:

U.Koithan, H.Schmitz,T Sieber,R.Sonntag "Aspekte neu Mittelstufe Deutsch,Lehrbuch , Arbeitsbuch, Intensivtrainer .Hueber Verlag

R-M.Dallapiazza, Tangram aktuell 3,edycja polska.,Hueber Verlag

M.Perlmann-Baume,Susanne Schwalb,EM neu,Brueckenkurs,Hauptkurs,Abschlusskurs ,Deutsch als Fremdsprache,Kursbuch und Arbeitsbuch ,Hueber

wybrane artykuły z dziedziny prawa i kryminologii

Deutsche Juristen Im Gesprach: Textbuch (German Edition), München, 2000

Grabowska Małgorzata, Spychowska-Piotrowicz Monika, Grundwortschatz Recht, Poltext 2016

Bęza Stanisław, Kleinschmidt Anke, Deutsch im Büro, zebrania, raporty, prezentacje, negocjacje, referaty i streszczenia, Poltext, 2018

Tuora- Swiesskott Ewa, Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen, Polltex 2013Masiulionyte Virginia, Plausianyte Lina, Rechtssprache Deutsch, Arbeitstbuch zum bürberlichen Recht, Vilniaus Universiteetas, 2016

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K-W02 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z innymi naukami ( w szczególności z psychologią,socjologią,psychiatrią, statystyką,pedagogiką resocjalizacyjną,naukami penalnymi.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U15 Potrafi zredagować opracowanie pisemne oraz przygotować wystąpienie ustne z zakresu przedmiotu studiowanego kierunku.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_U16 zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_KO1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,potrafiinspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K06 potrafi samodzielnie uzupełniać nabyta wiedzę i umiejętności ,a także rozwijać je interdyscyplinarnie.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie pisemne po każdym semestrze;testy kontrolne;

wypracowanie;streszczenie artykułów popularnonaukowych,

ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć;

Metody i kryteria oceniania:

Braun - Podeschwa Julia, Habersack Charlotte, Pude Angela, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Hueber 20016

Braun - Podeschwa Julia, Habersack Charlotte, Pude Angela, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch, Hueber 20016

Ganczar Maciej, Matusiak Katarzyna, Hörverstehen, podręcznik do nauki języka niemieckiego ze słuchu, Poltext, 2017

Deutsche Juristen Im Gesprach: Textbuch (German Edition), München, 2000

Grabowska Małgorzata, Spychowska-Piotrowicz Monika, Grundwortschatz Recht, Poltext 2016

Bęza Stanisław, Kleinschmidt Anke, Deutsch im Büro, zebrania, raporty, prezentacje, negocjacje, referaty i streszczenia, Poltext, 2018

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.