Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosowanie zasad prawa autorskiego w pracach naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-2SZPA Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stosowanie zasad prawa autorskiego w pracach naukowych
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Pr_S3 2 rok SEM. LETNI
Pr_S3 2 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 0.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie doktorantom problematyki stosowania zasad prawa autorskiego w pracach naukowych.

Pełny opis:

I. Zasady prawa autorskiego

1. Źródła prawa autorskiego

2. Pojęcie prawa autorskiego. Systemy prawa autorskiego.

3. Modele prawa autorskiego.

4. Zasady prawa autorskiego

II. Utwór naukowy jako przedmiot prawa autorskiego

1. Elementy twórcze i nietwórcze utworu naukowego

2. Podmiot praw autorskich utworu naukowego

3. Uprawnienia instytucji naukowych

III. Prawo cytatu

1. Pojęcie i istota dozwolonego użytku

2. Przesłanki dozwolonego cytatu

3. Zasady korzystania z utworu w ramach dozwolonego cytatu

IV. Plagiat i autoplagiat

1. Pojęcie i istota plagiatu

2. Rodzaje plagiatu

3. Odpowiedzialność cywilna z tytułu plagiatu

4. Odpowiedzialność karna z tytułu popełniania plagiatu

5. Odpowiedzialność doktorantów z tytułu popełnienia plagiatu

6. Obligatoryjne przesłanki stwierdzenia przestępstwa plagiatu

7. Autoplagiat

V. Umowy autorskoprawne w działalności pracowników naukowych

1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia w prawie autorskim

2. Umowy autorskoprawne

3. Umowa przenosząca własność autorskich praw majątkowych

4. Treść umowy przenoszącej własność autorskich praw majątkowych

5. Umowa wydawnicza

6. Pojęcie, rodzaje i charakter umów licencyjnych

7. Treść umowy licencyjnej

8. Sublicencja

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

3. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

SD_WK02 - Prawne aspekty działalności badawczej i dydaktycznej, w tym ochronę własności intelektualnej.

Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach prawa autorskiego, w tym dotyczących utworów o charakterze naukowym; bardzo dobrze zna zasady „dozwolonego użytku” cudzych utworów oraz reguły odpowiedzialności za popełnianie plagiatów; posiada wiedzę o umowach autorskich dotyczących działalności pracowników naukowych

SD_KR02 - Praktycznego przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej oraz publicznej własności wyników badań naukowych

(zdalnie)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań zamkniętych zdalny lub egzamin ustny w formie zdalnej odpowiedzi na trzy pytania z listy zagadnień podawanej w czasie wykładów lub ocena na podstawie przesłanego eseju.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Prowadzący grup: Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Prowadzący grup: Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedstawienie doktorantom problematyki stosowania zasad prawa autorskiego w pracach naukowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. 4.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 10 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 0,5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 10 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 12.5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 11 godz., egzamin 1 godz. Razem: 12.5 godziny, co odpowiada 0.4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 12.5 godziny, co odpowiada 0.4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 12.5 godz., co odpowiada 0.4 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

2. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017

3. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.