Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium4-Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-4SEMPF Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium4-Prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Seminarium doktoranckie zmierza do przekazania uczestnikowi studiów doktoranckich wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Jako takie obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium - Prawo finansowe) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania rozprawy doktorskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie zmierza do przekazania uczestnikowi studiów doktoranckich wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Jako takie obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium - Prawo finansowe) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – seminarium doktoranckie (4)

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr – rok IV/sem. VII i VIII

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

– 24 godz. seminarium doktoranckiego

Metody dydaktyczne – seminarium, konsultacje

Wymagania wstępne: Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia III stopnia na kierunku Prawo musi posiadać kwalifikacje drugiego stopnia zdobyte w obszarze nauk społecznych z zakresu prawa lub administracji, a także kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich, a zwłaszcza umiejętność: - dokonywania ogólnej analizy uregulowań prawnych; - formułowania wypowiedzi w języku prawniczym;

- dokonywania interpretacji prawniczej z wykorzystaniem podstawowych jej zasad

Punkty ECTS – 1,5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 24 godz.

- udział w konsultacjach - 1 godz.

- przygotowanie do zajęć - 12,5 godz.

Razem: 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 12,5 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006

2) Brzeziński B., i Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.

3) Ruśkowski E. (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa finansowego, Siedlce 2002

4) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. II.

5) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010.

2) Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

3) Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

4) Ziembiński Z., Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent studiów doktoranckich:

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat: typów (rodzajów) i zasad funkcjonowania systemów i dyscyplin prawnych, przyczynach i znaczeniu ich ewolucji, zasadach stosowania zróżnicowanych metod badawczych, w tym w poszczególnych dziedzinach prawa (K_W02)

- posiada znacząco pogłębioną wiedzę w zakresie prawa finansów publicznych; o systemie wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz o metodzie regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa (w tym z zakresu wybranej dziedziny) oraz argumentacji prawniczej (K_W03)

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat konstrukcji wybranych instytucji prawnych (ich ewolucji, celów i znaczenia oraz zasad funkcjonowania w praktyce) (K_W04)

- posiada pogłębioną wiedzę o metodologii nauk prawnych, zasadach przygotowywania i realizacji pracy badawczej (w tym o formach organizowania pracy badawczej); bardzo dobrze zna wymogi dotyczące przewodów doktorskich; ma zaawansowaną wiedzę o stosowaniu reguł techniki pisarskiej w zależności od rodzaju utworu i będących jego podstawą metod badawczych (K_W11)

Umiejętności

Absolwent studiów doktoranckich:

- bardzo dobrze potrafi interpretować regulacje prawne z wybranej gałęzi prawa ( prawa finansów publicznych) przy użyciu zasad wykładni prawa oraz argumentów prawniczych; umie wskazać i rozpoznać znaczenie zależności pomiędzy normami prawnymi (K_U01)

- potrafi oceniać adekwatność (także w kontekście społecznym) zarówno analizowanych w wybranym obszarze rozwiązań prawnych, jak i dotychczasowych poglądów (doktryny, judykatury) w tym zakresie (K_U02)

- umie analizować przyczyny i motywy (konieczności lub braku takiej konieczności) danych zachowań, w tym: ustanawiania nowych przepisów prawnych i/lub dokonywania ich zmian i formułować na tej podstawie wnioski, które łącznie z posiadaną wiedzą teoretyczną służą określaniu przewidywań zachowań społecznych w określonej dziedzinie (K_U03)

- dokonując wielopłaszczyznowej analizy określonych instytucji prawnych z wybranej gałęzi prawa (prawa finansów publicznych) potrafi wskazywać istniejące w tym obszarze systemy klasyfikacyjne lub typologiczne oraz proponować inne niż dotychczasowe reguły w ich zakresie (K_U04)

- potrafi, w oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych (K_U05)

- umie, w oparciu o analizę funkcjonowania wybranych instytucji prawnych oraz dotychczasowego dorobku badawczego w ich zakresie, sformułować hipotezy badawcze, które skorelowane są z celami planowanych badań naukowych (K_U06)

- potrafi zaplanować proces realizacji zarówno zadań dydaktycznych, jak i badawczych, w tym umie wyznaczyć służące temu środki (metody i techniki badawcze) oraz uzasadnić adekwatność ich zastosowania (K_U07)

- potrafi, z wykorzystaniem wielopłaszczyznowej analizy zjawisk społecznych, argumentować i zaproponować rozwiązanie problemu badawczego dotyczącego funkcjonowania wybranej instytucji prawnej, z zastosowaniem poprawnych metod weryfikacji hipotez badawczych (K_U08)

- posiada umiejętność biegłego posługiwania się argumentacją i terminologią z zakresu nauk prawnych, a także nauk socjologicznych, ekonomicznych i filozofii w zakresie dotyczącym prowadzonych badań oraz adekwatnego jej stosowania (w zależności od formy i zakresu przygotowywanej prezentacji) (K_U09)

- umie dostosować metody i techniki prezentacji pisemnej omawianych zagadnień oraz konstrukcję wywodu do typu/rodzaju i charakteru przygotowywanego utworu naukowego (artykuł, glosa, referat, rozprawa doktorska) (K_U10)

- umie przygotować i prezentować ustne wystąpienia z zakresu wybranej dyscypliny naukowej, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju oraz celu prezentacji (wygłoszenie referatu, głos w dyskusji, wygłoszenie wykładu albo prowadzenie zajęć konwersatoryjnych lub ćwiczeniowych) (K_U11)

Kompetencje społeczne

Absolwent studiów doktoranckich:

- potrafi samodzielnie formułować zasadnicze cele badań naukowych z zakresu wybranej gałęzi prawa (prawa finansów publicznych) oraz planować ich realizację w zależności od obranego rodzaju projektu badawczego (K_K01)

- potrafi, występując w różnych rolach, współdziałać z innymi osobami (w tym naukowcami) przy opracowywaniu nowych projektów badawczych dotyczących funkcjonowania wybranych instytucji prawnych lub/i ich realizacji (K_K02)

- potrafi, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej adekwatnie (tj. w zależności od formy i rodzaju komunikowania się) przekazywać uzyskany zasób wiedzy oraz wyniki własnych badań naukowych (K_K03)

- ma świadomość konieczności upowszechniania badań naukowych, które prowadzi lub w których współuczestniczy, ich konfrontacji z wynikami badań innych naukowców (K_K04)

- jest przekonany o potrzebie i konieczności prowadzenia badań naukowych z zakresu wybranej dyscypliny prawniczej (prawa finansów publicznych) z zastosowaniem innych nauk społecznych (przede wszystkim socjologii); ma świadomość dokonywania się zmian w życiu społecznym, i co za tym idzie – konieczność stałego uzupełniania i doskonalenia posiadanych kompetencji (K_K05)

- projektuje oraz realizuje ogólne lub szczegółowe zadania badawcze z zastosowaniem całości zdobytej wiedzy i umiejętności, nie pomijając rozpoznawania tych zagadnień, które nie potwierdzają (bądź są sprzeczne z przyjętymi hipotezami badawczymi); ma świadomość, że rzetelnie prowadzone badania naukowe są podstawą rozwoju nauki (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie prac końcowych nad rozprawą doktorską.

Zaliczenie roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej w danym roku

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Ruśkowski
Prowadzący grup: Eugeniusz Ruśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Ruśkowski
Prowadzący grup: Eugeniusz Ruśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.