Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium4-Prawo międzynarodowe prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-4SEMPPM Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium4-Prawo międzynarodowe prywatne
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Pr_S3 4 rok SEM. LETNI
Pr_S3 4 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Uzyskanie wiedzy dotyczącej pisania pracy doktorskiej. Seminarium stanowi pomoc w organizacji procesu pisania pracy doktorskiej oraz w kształtowaniu umiejętności prawidłowego formułowania tytułu, uzasadnienia tematu, problemu, tezy, celu, obszaru, przedmiotu, hipotezy, metody, zmiennych, wskaźników, sposobów prezentacji wyników. Studenci powinni opanować umiejętność gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi.


Skrócony opis:

Dla przygotowania pracy doktorskiej studenci powinni posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego/cywilnego/rodzinnego, teorii prawa i terminologii prawniczej. Zakładanym efektem prowadzonych zajęć jest napisanie prac doktorskich przez studenta, zgodnie z ustalonymi wymogami oraz obrona tych prac.

Pełny opis:

Ogólny zarys metod i technik realizacji prac doktorskich dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych na kierunku prawo. Materiał ukierunkowano na najważniejsze potrzeby studentów w zakresie: formułowania problemów badawczych, opracowanie tematu pracy doktorskiej, stawianie tez (problemów szczegółowych) i przyjmowanie hipotez, wyłanianie zmiennych zależnych i niezależnych oraz ich wskaźników, określenie metod, technik i narzędzi badawczych, przeprowadzenie procedury badawczej i zrealizowanie badań naukowych, opracowanie i przedstawienie wyników badań własnych we właściwej formie.

Zakres:

1. Zagadnienia podstawowe: metodologia konstrukcji pracy doktorskiej.

2. Dokumentacja literatury i źródeł prawa, przypisy bibliografia

3. Prezentacja tez prac doktorskich.

4. Dyskusja nad tezami i treścią prac doktorskich, weryfikacja tez.

5 Omówienie zasad przeprowadzania obrony prac doktorskich i zakresu problematyki prawnej objętej egzaminami.

Literatura:

J. Mąjchrzak , Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.; E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.

Efekty uczenia się:

1. wiedza na temat zasad i procesu przygotowania pracy badawczej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego;

2. wiedza w zakresie zasad konstrukcji, redakcji i narracji oraz możliwych do zastosowania metod i technik badawczych stosowanych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego;

3. umiejętność adekwatnego zastosowania reguł wykładni prawa i argumentacji prawniczej w zakresie wybranych instytucji prawa prywatnego międzynarodowego;

4. umiejętność identyfikowania przyczyn i motywów ustanawiania danych instytucji prawa prywatnego międzynarodowego oraz oceny ich adekwatności w odniesieniu do zakładanego celu regulacji;

5. umiejętność przewidywania potencjalnych skutków określonych regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w dłuższej perspektywie ich obowiązywania, z uwzględnieniem dotychczasowych poglądów doktryny i judykatury w zakresie danej instytucji;

6. umiejętność formułowania problemów badawczych (głównych i szczegółowych) w zakresie wybranego obszaru badawczego oraz stawiania tez/hipotez będących odpowiedziami na nie, z zastosowaniem adekwatnych metod i technik weryfikacyjnych (w tym z zakresu nauk pokrewnych);

7. samodzielne formułowanie podstawowych celów i tez/hipotez badawczych z zakresu wybranych instytucji prawa cywilnego oraz określanie adekwatnych metod ich weryfikacji, uwzględniające założenia: - potrzeby i konieczności prowadzenia badań prawniczych z zastosowaniem wiedzy i metod właściwych dla innych nauk społecznych; - nie pomijania rozważania zagadnień, które nie potwierdzają stawianych tez/hipotez;

8. planowanie i realizacja poszczególnych zadań badawczych, z uwzględnieniem założenia o konieczności porównywania i/lub konfrontacji ich wyników z dotychczasowym dorobkiem w tym zakresie;

Metody i kryteria oceniania:

-zaliczenie na podstawie realizacji wyznaczonych zadań

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bagan-Kurluta
Prowadzący grup: Katarzyna Bagan-Kurluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.