Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium specjalizacyjne - Komparatystyka prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-9KSPKP Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium specjalizacyjne - Komparatystyka prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Pr_S3 2 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Od studenta wymagana jest znajomość systemu prawa polskiego oraz podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Doktorant po pozytywnym ukończeniu zajęć uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego prowadzenia badań porównawczych w zakresie nauk prawnych (w ramach wybranej przez siebie specjalizacji), tj. uzyskuje kompetencje w przedmiocie samodzielnego organizowania, prowadzenia porównawczych badań naukowych oraz podstawowej analizy uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Etapy porównawczego procesu badawczego, formułowanie pytań badawczych i stawianie hipotez: poznanie poszczególnych etapów procesu badawczego, wyjaśnienie pojęć: cel badań, przedmiot badań, pytanie badawcze, hipoteza, zmienna, wskaźnik oraz metoda pomiaru zmiennych

Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęć: podkreślenie istotności procesu definiowania abstrakcyjnych pojęć pojawiających się w założeniach badawczych oraz metod opisu zmiennych w celu dopasowania odpowiednich wskaźników

Porównawcze metody badawcze: wskazanie różnic między metodami badan porównawczych oraz rodzajów technik stosowanych w ramach poszczególnych metod,

Konstrukcja i testowanie narzędzia badawczego: jednostki analizy porównawczej: rodziny prawa, systemy prawne, instytucje prawne, transplanty prawne

Interpretacja wyników: interpretacji danych tabelarycznych, zasad kategoryzacji oraz interpretacji danych

Literatura:

1. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008

2. A. Stępień-Sporek, Wspól;ne prawo majątkowe dla UE: stan integracji – perpsrktywy, Gdańsk 2014

3. J. Scherpe (red.), European Family Law, t. I-IV, Cambridge 2016.

4. Falkowska A., W kierunku wspólnego kodeksu zobowiązań – projekt francusko-włoski z 1927 r., w: Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń 2008.

5. Fiedorczyk P., Polish and Czechoslovak Regulations on the Adoption Law in Period 1928-1950, w: Judiciary and Society between Privacy and Publicity, red. D. Janicka, Toruń 2016.

6. Moszyńska A., Międzynarodowe ujednolicenie prawa zobowiązań w okresie międzywojennym, „Studia Iuridica Torunensia” 2012, t. XI.

7.K. Zweigert and H. Kotz, An Introduction to Comparative Law, OUP 1988.

8. B.Szmulik, A. Poglodek, Prawo konstytucyjne porównawcze, Back, Warszawa 2015

9. H. Rot, Między geografią prawną, komparatystyką prawniczą i teorią prawa [w:] H. Rot (red.),Główne kultury prawne współczesnego świata, Warszawa 1995

10. M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

11. R. Tokarczyk, Rozważania o funkcjach komparatystyki prawniczej, Nauka Polska nr 1, 1987

12. R. Tokarczyk, Wybrane aspekty międzynarodowej unifikacji prawa, [w:] M. Sawczuk (red.),Jednolitość prawa cywilnego sądowego a jego odrębności krajowe, Lublin 1997

13.P. Niczyporuk, A. Talecka, Rzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy, [w:] Pieniądz - symbol - władza - wojna - wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś - Estonia - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja - Ukraina, Studia i materiały, red. K. Filipow, Augustów - Warszawa 2010, s. 27 – 41.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

zna podstawowe zasady stosowania zróżnicowanych porównawczych metod badawczych i wie w jaki sposób je dobierać K_W02, K_W03

posiada wiedzę dotyczącą celu, metod i zasad prowadzenia badań porównawczych, interpretacji uzyskanych wyników oraz ich wykorzystywania w pracy naukowej z zakresu nauk społecznych i prawnych K_W10, K_W11

UMIEJĘTNOŚCI:

posiada umiejętności dotyczące przygotowania badań porównawczych, wie w jaki sposób postawić cel główny oraz cele szczegółowe, a na ich podstawie potrafi sformułować hipotezę główną oraz hipotezy szczegółowe K_U05, K_U06,

potrafi zaplanować porównawczy proces badawczy, wie jakimi przesłankami kierować się w doborze metod badawczych, by cel badań został zrealizowany K_U07

zna podstawową terminologię komparatystyki prawniczej, wie w jaki sposób odpowiadać na postawione pytania badawcze, weryfikować hipotezy K_U08, K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

potrafi samodzielnie planować realizację badań porównawczych w zależności od obranego rodzaju projektu badawczego, zdaje sobie sprawę z konieczności prowadzenia badań naukowych K_K01

zdaje sobie sprawę z konieczności prowadzenia rzetelnych badań naukowych, t.j. realizacji badań nad dobrze zakreślonym obszarem badawczymi zastosowaniu odpowiednich metod badawczych K_K05, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

konwersatorium – krótkie prezentacje przez prowadzącego; dyskusja, w tym dyskusja panelowa na zadany temat; analiza poszczególnych porównawczych narzędzi badawczych, kultur prawnych, globalizacji oraz sposobów prowadzenia badań;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk, Piotr Niczyporuk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk, Piotr Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Pojęcie i założenia teoretyczne komparatystyki prawniczej.

2. Fundamenty europejskiej kultury prawnej.

3. Rzymskie źródła współczesnych instytucji prawa publicznego i prywatnego.

4. Wkład polskiej i europejskiej romanistyki w rozwój europejskiej kultury prawnej.

5. Komparatystyka prawnicza a historia prawa: włosko-francuski

6. Projekt prawa zobowiązań 1927.

7. Program Common Core of the European Private Law.

8. Międzynarodowa unifikacja prawa.

9. Działalność Commission on European Family Law.

10. Komparatystyka w dziedzinie prawa ustrojowego.

11. Komparatystyka prawa karnego.

12.Komparatystyka systemów edukacji prawniczej, zawodów prawniczych, w systemów sądowniczych w wybranych krajach.

Literatura:

1. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008

2. A. Stępień-Sporek, Wspól;ne prawo majątkowe dla UE: stan integracji – perpsrktywy, Gdańsk 2014

3. J. Scherpe (red.), European Family Law, t. I-IV, Cambridge 2016.

4. Falkowska A., W kierunku wspólnego kodeksu zobowiązań – projekt francusko-włoski z 1927 r., w: Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń 2008.

5. Fiedorczyk P., Polish and Czechoslovak Regulations on the Adoption Law in Period 1928-1950, w: Judiciary and Society between Privacy and Publicity, red. D. Janicka, Toruń 2016.

6. Moszyńska A., Międzynarodowe ujednolicenie prawa zobowiązań w okresie międzywojennym, „Studia Iuridica Torunensia” 2012, t. XI.

7.K. Zweigert and H. Kotz, An Introduction to Comparative Law, OUP 1988.

8. B.Szmulik, A. Poglodek, Prawo konstytucyjne porównawcze, Back, Warszawa 2015

9. H. Rot, Między geografią prawną, komparatystyką prawniczą i teorią prawa [w:] H. Rot (red.),Główne kultury prawne współczesnego świata, Warszawa 1995

10. M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

11. R. Tokarczyk, Rozważania o funkcjach komparatystyki prawniczej, Nauka Polska nr 1, 1987

12. R. Tokarczyk, Wybrane aspekty międzynarodowej unifikacji prawa, [w:] M. Sawczuk (red.),Jednolitość prawa cywilnego sądowego a jego odrębności krajowe, Lublin 1997

13. P. Niczyporuk, A. Talecka, Rzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy, [w:] Pieniądz - symbol - władza - wojna - wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś - Estonia - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja - Ukraina, Studia i materiały, red. K. Filipow, Augustów - Warszawa 2010, s. 27 – 41.

Uwagi:

brak uwag.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk, Piotr Niczyporuk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk, Piotr Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Pojęcie i założenia teoretyczne komparatystyki prawniczej.

2. Fundamenty europejskiej kultury prawnej.

3. Rzymskie źródła współczesnych instytucji prawa publicznego i prywatnego.

4. Wkład polskiej i europejskiej romanistyki w rozwój europejskiej kultury prawnej.

5. Komparatystyka prawnicza a historia prawa: włosko-francuski

6. Projekt prawa zobowiązań 1927.

7. Program Common Core of the European Private Law.

8. Międzynarodowa unifikacja prawa.

9. Działalność Commission on European Family Law.

10. Komparatystyka w dziedzinie prawa ustrojowego.

11. Komparatystyka prawa karnego.

12.Komparatystyka systemów edukacji prawniczej, zawodów prawniczych, w systemów sądowniczych w wybranych krajach.

Literatura:

1. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008

2. A. Stępień-Sporek, Wspól;ne prawo majątkowe dla UE: stan integracji – perpsrktywy, Gdańsk 2014

3. J. Scherpe (red.), European Family Law, t. I-IV, Cambridge 2016.

4. Falkowska A., W kierunku wspólnego kodeksu zobowiązań – projekt francusko-włoski z 1927 r., w: Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, red. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Toruń 2008.

5. Fiedorczyk P., Polish and Czechoslovak Regulations on the Adoption Law in Period 1928-1950, w: Judiciary and Society between Privacy and Publicity, red. D. Janicka, Toruń 2016.

6. Moszyńska A., Międzynarodowe ujednolicenie prawa zobowiązań w okresie międzywojennym, „Studia Iuridica Torunensia” 2012, t. XI.

7.K. Zweigert and H. Kotz, An Introduction to Comparative Law, OUP 1988.

8. B.Szmulik, A. Poglodek, Prawo konstytucyjne porównawcze, Back, Warszawa 2015

9. H. Rot, Między geografią prawną, komparatystyką prawniczą i teorią prawa [w:] H. Rot (red.),Główne kultury prawne współczesnego świata, Warszawa 1995

10. M. Ancel, Znaczenie i metody prawa porównawczego, Warszawa 1979

11. R. Tokarczyk, Rozważania o funkcjach komparatystyki prawniczej, Nauka Polska nr 1, 1987

12. R. Tokarczyk, Wybrane aspekty międzynarodowej unifikacji prawa, [w:] M. Sawczuk (red.),Jednolitość prawa cywilnego sądowego a jego odrębności krajowe, Lublin 1997

13. P. Niczyporuk, A. Talecka, Rzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy, [w:] Pieniądz - symbol - władza - wojna - wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś - Estonia - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja - Ukraina, Studia i materiały, red. K. Filipow, Augustów - Warszawa 2010, s. 27 – 41.

Uwagi:

brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.