Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN1-1POR Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów

Kryminologia

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki.

Forma studiów

Niestacjonarne

Kod przedmiotu

0700-KN1-1POR

Język przedmiotu

język polski

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

Rok studiów /semestr

1 rok, sem. I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

16 godz. wykładów

Założenia i cele przedmiotu

Wprowadzenie studentów do problematyki psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej z elementami psychologii sądowej

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykłady multimedialne, dyskusje i konsultacje. Ustny egzamin obejmuje całość materiału z wykładów i wybranych przez studenta pozycji z literatury podstawowej.

Efekty kształcenia (uszczegółowione w kontekście przedmiotu)

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z psychologią ogólną, resocjalizacyjną i sądową

K_W02

Ma podstawową wiedzę o wieloaspektowych, biologiczno – psychologiczno – społecznych podstawach zachowania człowieka i konsekwencjach zachowań jednostki

K_W08

Posiada zdolność rozumienia podstawowych pojęć oraz koncepcji psychologii ogólnej, resocjalizacyjnej i sądowej

K_U04

Potrafi wskazać podstawowe czynniki o charakterze psychologicznym wpływające na zachowania przestępcze

K_U14

Potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie

K_K06

Punkty ECTS

5

Bilans nakładu pracy studenta

Należy wymienić rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta.

Udział w wykładach – 16 godz.

Przygotowanie do zajęć – 60 godz.

Udział w konsultacjach – 14 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 30 godz.

Razem: 120 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

30 godz.

2

o charakterze praktycznym

90 godz.

3

Data opracowania:

19. 09. 2015

Koordynator przedmiotu:

Dr n. hum. Grzegorz Zalewski, psycholog kliniczny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zalewski
Prowadzący grup: Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Nazwa przedmiotu

Podstawy psychologii ogólnej i resocjalizacyjnej

Kod przedmiotu

0700-KN1-1POR

Nazwa kierunku

Kryminologia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Język przedmiotu

język polski

Rok studiów/ semestr

1 rok, sem. 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

14 godz. wykładów

Liczba punktów ECTS

5

Prowadzący

Dr n. hum. Grzegorz Zalewski, psycholog kliniczny

Treści merytoryczne przedmiotu

Wykłady:

1. Wprowadzenie do psychologii; rola sportu i turystki w psychologii resocjalizacji – 2 godz.

2. Przyczyny i klasyfikacja błędów wychowawczych oraz możliwości ich korekcji – 2 godz.

3. Autorski program ograniczania ryzyka poniżania wychowawcy przez wychowanków – 4 godz.

4. Przyczyny powstawania mobbingu w szkole i sposoby przeciwdziałania mu – 2 godz.

5. Elementy psychologii i prawa w teorii resocjalizacji: diagnozowanie motywacji kryminalnej, prewencja w sytuacji przemocy i psychologiczne przeciwskazania do świadczenia usług detektywistycznych – 2 godz.

6. Rola biegłego, mediatora i psychologa w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, cywilnych oraz karnych – 2 godz.

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

K_W02. Ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z psychologią ogólną, resocjalizacyjną i sądową. Sposób weryfikacji wiedzy: cząstkowe zaliczenia i egzamin ustny, końcowy z całości materiału.

K_W08. Ma podstawową wiedzę o wieloaspektowych, biologiczno – psychologiczno – społecznych podstawach zachowania człowieka i konsekwencjach zachowań jednostki. Sposób weryfikacji wiedzy: merytoryczna obrona swojego stanowiska na konsultacjach i cząstkowe zaliczenia.

K_U04. Posiada zdolność rozumienia podstawowych pojęć oraz koncepcji psychologii ogólnej, resocjalizacyjnej i sądowej. Sposób weryfikacji umiejętności: merytoryczna obrona swojego stanowiska na konsultacjach, cząstkowe zaliczenia i egzamin ustny, końcowy z całości materiału.

K_U14. Potrafi wskazać podstawowe czynniki o charakterze psychologicznym wpływające na zachowania przestępcze. Sposób weryfikacji umiejętności: merytoryczna obrona swojego stanowiska na konsultacjach, cząstkowe zaliczenia i egzamin ustny, końcowy z całości materiału.

K_K06. Potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie. Sposób weryfikacji kompetencji społecznych: merytoryczna obrona swojego stanowiska na konsultacjach i cząstkowe zaliczenia.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu

Ustny egzamin obejmuje całość materiału z wykładów i wybranych przez studenta pozycji z literatury podstawowej.

Wykaz literatury podstawowej

Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń (t. 1 i 2). Gdańsk: GWP.

Dembach, K.E. (2002). Mobbing w szkole. Gdańsk, GWP.

Gurycka, A. (1997). O sztuce wychowania, Warszawa, CODN.

Marzec-Holka, K., Mirosław-Nawrocka, K., Moleda, J. (2014) (red.), Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji.Warszawa: Wydawnictwo APS.

Rathus, S.A. (2004). Psychologia współczesna, GWP, Gdańsk.

Rode, M. (2013). Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne. Warszawa: Difin.

Stanik, J.M. (2013). Psychologia sądowa: podstawy, badania, aplikacje. Warszawa: PWN.

Zalewski, G. (2003). Złodzieje na wolności. Psychopedagogiczna analiza zachowań agresywnych, nieletnich przestępców w czasie tygodniowej wyprawy górskiej, Białystok, Trans Humana.

Zalewski, G. (2015), Autorski program ograniczania ryzyka poniżania wychowawców przez wychowanków, Chowanna, T.1 (44).

Wykaz literatury uzupełniającej

Kessler, C.L., Kraus, L.S. (2007) (ed.). The mental health needs of young offenders. Forging paths toward reintegration and rehabilitation, Cambridge University Press.

Southwick S.M., Charney D.S. (2012). Resilience. The science of mastering life’s greatest challenges. Cambridge University Press: Cambridge.

Zalewski, G. (2010), Metoda resocjalizacji przez sport, a JA podmiotowe. Wprowadzenie do psychopedagogiki ryzyka (przygody), Pedagogika Społeczna, 3-4, 91-104.

Zalewski, G. (2012), Holistyczna psychoterapia ryzyka [w:] E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wielowymiarowość współczesnej medycyny, Uniwersytet Medyczny w
Białymstoku, ISBN - 978 - 83 - 89934 - 79 – 6, strony 475 – 486. (http://www.umb.edu.pl/wnoz/o_wydziale/monografie_pracownikow_wnz)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.