Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KN2-1LJA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 oraz znać język specjalistyczny na tym poziomie zgodnie z ukończonym lektoratem na 1 stopniu studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii oraz umiejętność ich przekazywania w profesjonalnej prezentacji ustnej i wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany, nauki humanistyczne, językoznastwo.

I rok/I semestr. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 oraz znać język specjalistyczny na tym poziomie zgodnie z ukończonym lektoratem na 1 stopniu studiów.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali).

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie wypowiedzi pisemnych, ustnych oraz na podstawie ustnej prezentacji pracy licencjackiej.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę pozytywną końcowego testu pisemnego sprawdzającego realizację obowiązującego materiału językowego oraz zaliczenie na ocenę pozytywną prezentacji ustnej. Ocena zaliczeniowa stanowi średnią ocen za ww. test i prezentację ustną.

W przypadku opuszczenia 50% zajęć student nie otrzymuje zaliczenia.

Liczba punktów ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 godzin

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 3 godziny

Przygotowanie prezentacji 2 godziny

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17

o charakterze praktycznym: 13

Literatura:

Literatura podstawowa:

Keynote TEDTalks upper intermediate, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett, National Geographic Learning, CENGAGE Learning, 2015;

Career Paths Police, John Taylor, Stephen Peltier, Express Publishing, 2011;

Introduction to international Legal English, Amy Krois-Lindner, Matt Firth and TransLegal, CUP, 2008

Literatura uzupełniająca:

Autorskie materiały do zajęć przygotowywane w oparciu o różne źródła internetowe, m.in. www.ted.com, www.bbc.com, www.prospects.ac.uk, www.westminster.ac.uk, www.youtube.com i inne

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K-W02 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z innymi naukami (w szczególności z psychologią,socjologią,psychiatrią, statystyką,pedagogiką resocjalizacyjną,naukami penalnymi)

SIA_ W01

UMIEJĘTNOŚCI

K_U15 Potrafi zredagować opracowanie pisemne oraz przygotować wystąpienie ustne z zakresu przedmiotu studiowanego kierunku.

SIA_U09 SIA_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_U16 zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_KO1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K06 potrafi samodzielnie uzupełniać nabyta wiedzę i umiejętności ,a także rozwijać je interdyscyplinarnie. SIA_U11 SIA_K01 SIA_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przeprowadzenie testu końcowego sprawdzającego opanowanie obowiązującego materiału językowego w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej oraz tłumaczenia wyrażeń specjalistycznych na język angielski, prezentacja ustna pracy licencjackiej ze studiów 1 stopnia jako przygotowanie do wystąpień ustnych w języku obcym, prowadzenie zajęć metodą Sokratesa, aktywowanie studentów do wyrażania opinii ustnych i pisemnych na realizowane tematy, dyskusja w parach i grupach.

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność bez konieczności odpracowania), nieusprawiedliwione nieobecności odrabia się na konsultacjach.Regularne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć; zaliczenie na ocenę pozytywną testu końcowego oraz zaliczenie na ocenę pozytywną prezentacji ustnej. Ocena zaliczeniowa stanowi średnią ocen za ww. test i prezentację ustną.

W przypadku opuszczenia 50% zajęć student nie otrzymuje zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia
Prowadzący grup: Anna Kuzia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.