Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KS1-1PDP Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów Kryminologia

Poziom kształcenia Studia I stopnia

ECTS: 6 punktów

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Fakultatywny

Rok studiów /semestr I rok/ I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Ogólna wiedza z przedmiotów humanistycznych i społecznych z zakresu szkoły średniej.

Umiejętność samodzielnego formułowania poglądów dotycząca ważnych kwestii społecznych.

Zaangażowanie i odpowiedzialność za proces własnego uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 h wykładów + 30 h ćwiczeń

Cele:

Zapoznanie studentów z charakterem nauk społecznych, ich miejscem w systemie nauk i relacjami z innymi naukami;

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, o prawidłowościach którym one podlegają, a także o różnych rodzajach struktur i instytucji oraz roli jednostki w nich;

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz koncepcjami pedagogicznymi;

Przygotowanie studentów do analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych związanych z edukacją;

Przygotowanie studentów do rozpoznawania środowiskowych podstaw wychowania i rozwoju jednostki;

Rozwijanie u studentów potrzeby uczenia się przez całe życie;

Przygotowanie studentów do wytyczania priorytetów własnego rozwoju

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne, metody dydaktyki twórczości

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia cząstkowe ćwiczeń, ocena aktywności studenta na ćwiczeniach (zadania warsztatowe), ocena za projekt, zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dudzikowa, M., Czerepaniak – Walczak, M. (red.). (2007). Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Gdańsk: GWP.

Gnitecki J. (2006). Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Poznań: UAM.

Hejnicka - Bezwińska T. (1997). Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa: Wydawnictwo 69.

Hejnicka - Bezwińska T. (2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa: Wyd. Difin.

Hejnicka-Bezwińska T. (2017). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: PWN.

Kowalczuk – Walędziak, M., Korzeniecka – Bondar, A., Bocheńska – Włostowska, K. (red.). (2014). Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje. Kraków: „Impuls”.

Kunowski S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo: Salezjańskie.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). (2004). Pedagogika. Tom 1, Warszawa: PWN.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (2017). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Sopot: GWP.

Palka, S. (red.). (2004). Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Śliwerski B. (2009). Współczesna myśl pedagogiczna: znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków: „Impuls”.

Śliwerski, B. (red.). (2006). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1, Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk (K_W01)

Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, o prawidłowościach którym one podlegają, a także o różnych rodzajach struktur i instytucji oraz roli jednostki w nich (K_W03)

Posiada zdolność rozumienia podstawowych pojęć oraz koncepcji z wielu dziedzin nauki (K_U04)

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania i rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych (K_U07)

Potrafi wskazać środowiskowe podstawy wychowania i rozwoju jednostki (K_U12)

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu są zaliczone na ocenę pozytywną ćwiczenia.

Egzamin pisemny (pytania otwarte i półotwarte); Zaliczenie na ocenę na podstawie wyników punktowych uzyskanych przez studenta z egzaminu. Ilość punktów wymagana do zaliczenia egzaminu (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

28-30 – bdb

25-27 – db plus

22-24 – db

19-21– dst plus

16.0-18 – dst

< 15 – ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat
Prowadzący grup: Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.