Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KS1-2LJN Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. II
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty lektoratowe
KRYM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Letni
KRYM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest dalsze kształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów:Kryminologia

Poziom kształcenia:studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr II rok/I ,II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Liczba godzin: 60 (2x30 godz.)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach) 60 godzin

Przygotowanie do zajęć 20 godzin

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 18 godzin

przygotowanie eseju/pracy pisemnej 12 godzin

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 8 godzin

przygotowanie do zaliczenia 14 godzin

Zaliczenie 4 godziny

odpowiada: 3pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godzin odpowiada: 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym: 76 godzin

odpowiada: 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Braun - Podeschwa Julia, Habersack Charlotte, Pude Angela, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Hueber 20016

Braun - Podeschwa Julia, Habersack Charlotte, Pude Angela, Menschen, Deutsch als Fremdsprache, Arbeitsbuch, Hueber 20016

Ganczar Maciej, Matusiak Katarzyna, Hörverstehen, podręcznik do nauki języka niemieckiego ze słuchu, Poltext, 2017

Deutsche Juristen Im Gesprach: Textbuch (German Edition), München, 2000

Grabowska Małgorzata, Spychowska-Piotrowicz Monika, Grundwortschatz Recht, Poltext 2016

Bęza Stanisław, Kleinschmidt Anke, Deutsch im Büro, zebrania, raporty, prezentacje, negocjacje, referaty i streszczenia, Poltext, 2018

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą KA7_WK2

2. Student zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego KA7_UK2

3. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KA7_K01

4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KA7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:zaliczenie testów, zaliczenie pisemnych testów cząstkowych,zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testu semestralnego.

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania). Nieusprawiedliwione nieobecności odrabia się na konsultacjach.Dodatkowo student zobowiązany jest do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.