Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prywatny sektor bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-KS2-2PSB Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prywatny sektor bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
KRYM.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat roli podmiotów prywatnych w ochronie bezpieczeństwa i zapewnianiu porządku publicznego, jak również na temat regulacji prawnych określających ramy prawne prowadzenia przez te podmioty działalności gospodarczej w Polsce.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia,

Profil kształcenia: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Kod przedmiotu: 0700-KS2-2PSB

Język przedmiotu: język polski

Rodzaj przedmiotu: Moduł 22a - Prywatny sektor bezpieczeństwa

Rok studiów / semestr: rok II / semestr III

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 20 godz. wykładu

Metoda dydaktyczna: wykład, wykład ze slajdami, konsultacje z przedmiotu oraz praca własna studenta.

Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie pisemne

Punkty ECTS: 3

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

20 godz. - udział w wykładach

18 godz. - udział w konsultacjach

7 godz. - przygotowanie do wykładu

30 godz. - przygotowanie do egzaminu

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godz. 1,5 pkt. ECTS,

o charakterze praktycznym: 0 godz. 0 pkt. ECTS

Efekty uczenia się:

1. Ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych, organizacyjnych i etycznych podstaw funkcjonowania organów państwowych, organizacji społecznych i jednostek na rzecz bezpieczeństwa publicznego – K_W11

2. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku kryminologia – K_W16

3. Sprawnie posługuje się normami prawnymi, w szczególności z zakresu prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego, międzynarodowego oraz regułami zawodowymi i etycznymi dotyczącymi pracowników prywatnego lub publicznego sektora bezpieczeństwa – K_U09

4. Posiada umiejętność posługiwania się miernikami efektywności funkcjonowania podmiotów prywatnego lub publicznego sektora bezpieczeństwa – K_U11

5. Potrafi partycypować w kolegialnym przygotowaniu interdyscyplinarnych programów, strategii i polityk w sferze zapobiegania oraz zwalczania przestępczości z uwzględnieniem ich skutków społecznych K_K05

6. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorcy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa – K_K07

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Korycińska-Rządca
Prowadzący grup: Paulina Korycińska-Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień:

- podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- pojęcie przedsiębiorcy i problemy związane z identyfikacją

- cele i założenia związane z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej

- obowiązki przedsiębiorców wobec państwa

- obowiązki państwa i jego organów wobec przedsiębiorców

- reglamentacja działalności gospodarczej

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez podmioty zagraniczne

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień:

- podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

- pojęcie przedsiębiorcy i problemy związane z identyfikacją

- cele i założenia związane z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej

- obowiązki przedsiębiorców wobec państwa

- obowiązki państwa i jego organów wobec przedsiębiorców

- reglamentacja działalności gospodarczej

- podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium RP przez podmioty zagraniczne

- kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Literatura:

- C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, A. Piszcz, W. Stachurski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Żukowska, M. Nowikowska pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura)

- C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis

- M. Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer

- C. Kosikowski, M. Etel, Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2

- J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck

Uwagi:

Przedmiot będzie realizowany w 50% w formie e-learningu oraz 50% w formie stacjonarnej. Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego - pisemnego testu jest uzyskanie przynajmniej 70% możliwych punktów uzyskanych za rozwiązywanie zadań w ramach metody e-learningu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.