Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia rozwiązywania kazusów (Case Law)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-1MER Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia rozwiązywania kazusów (Case Law)
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną ogólne zasady rozwiązywania kazusów. Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowej w tym zakresie wiedzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na metodologię rozstrzygania konkretnych problemów stanu faktycznego w oparciu o generalne i abstrakcyjne normy prawne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii rozwiązywania kazusów, w tym przedstawienie struktury schematu metodologicznego oraz jego zastosowanie przy analizie problemowych stanów faktycznych z zakresu prawa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 12 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne - konwersatorium, rozwiązywanie kazusów i dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

A.Jamróz (red), A. Breczko, S. Oliwniak, Wstęp do nauk prawnych, wyd. Temida2

M. Zieliński, Wykładnia prawa, zasady, reguły wskazówki, wyd. LexisNexis

A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne część ogólna. Prawo rzeczowe. Wykłady Becka, wyd. C.H. Beck

T. Mróz (red.), U. Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, Wykłady Becka, wyd. C.H. Beck

F. Zoll, J. Czyszek, S. Czyszek, U. Ernst, Prawo cywilne, część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami, wyd. Wolters Kluwer business

A.Stępień-Sporek, O. Nawrot, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo cywilne. Część ogólna kazusy, wyd. LexisNexis

A.Stępień-Sporek, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy, wyd. LexisNexis

T. Mróz, A. Zając, Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy, wyd. LexisNexis

D. Bugajna – Sporczyk. Kazusy, wyd. LexisNexis

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KA7_WK5

UMIEJĘTNOŚCI, absolwenti:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa KA7_UW1

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - KA7_UW3

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych - KA7_UW4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role- KA7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, rozwiązywanie kazusów, ocena minimalna zaliczenia: dostateczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Arkadiusz Bieliński, Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.