Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-2OPR Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe)
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza na tematy poprzedzające kurs prawa cywilnego, zwłaszcza z zakresu wstępu do prawoznawstwa, prawa rzymskiego i logiki prawniczej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat prawa cywilnego, w tym zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego w części ogólnej i prawie rzeczowym, a w szczególności elementarnych pojęć prawa cywilnego, a także roli prawa cywilnego w obrocie prawnym.

Prawo cywilne część ogólna - przedmiotem zajęć jest charakterystyka prawa cywilnego jako gałęzi prawa oraz analiza zagadnień ogólnych prawa cywilnego i instytucji prawnych oraz jego systematyka.

Prawo rzeczowe - przedmiotem zajęć jest analiza instytucji prawnych w zakresie problematyki prawa rzeczowego. W trakcie zajęć zostanie przedstawione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego..

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III i IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godzin wykładu i 16 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 10.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 48 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 75 godz., egzamin 2 godz. Razem: 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2016 (wyd. 11).

3. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Warszawa 2018(wyd. 5)

4. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, Warszawa 2013 (wyd. 3).

5. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 2012 (wyd. 3).

6. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

7. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

8. Z. Radwański (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2008 (wyd. 2).

9. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017 (wyd. 14).

10. M. Safjan (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1, Warszawa 2012 (wyd. 2).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego – K_W03;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego-– K_W08;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – K_W10;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – K_U01;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa cywilnego - K_U03;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – K_K01;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia – zaliczenie pisemne lub ustne. Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia maksymalnie o jedną ocenę.

Zaliczenie nieobecności powinno nastąpić na dyżurze w terminie ustalonym z prowadzącym ćwiczenia.

Egzamin - pisemny lub ustny i obejmuje zakres części ogólnej prawa cywilnego i prawa rzeczowego. Student powinien być w stanie zaprezentować poszczególne instytucje, posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych konstrukcji prawnych i zdolność zaprezentowania ich środkami opisu teoretycznego, włączając stanowisko doktryny i orzecznictwa, jak również rozstrzygać poszczególne przypadki.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.