Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-2PAD Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie zasad funkcjonowania i prawnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami działania i prawnymi podstawami funkcjonowania administracji publicznej, w tym z pojęciami i instytucjami prawa administracyjnego, w połączeniu ze stosowaniem przepisów prawa administracyjnego dla identyfikowania tych instytucji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II (semestr I i II)

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do

nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i

orzecznictwa sądowego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godzin wykładu i 16 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 10

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 32 godz. udział w ćwiczeniach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 125

godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 75 godz., egzamin 2 godz. Razem: 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co

odpowiada 5,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5,0 pkt ECTS.

Praktyczne sprawdzanie przyswojenia zagadnień objętych wykładem w oparciu o akty normatywne, orzeczenia sądowe oraz kazusy, wybrane i przygotowane przez prowadzących ćwiczenia – równomiernie z porządkiem i harmonogramem wykładu.

Tematyka zajęć:

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej

2. Zasady prawa administracyjnego

3. Źródła prawa administracyjnego. Konstytucja RP i ustawa.

4. Rozporządzenia

5. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną

6. Akty prawa miejscowego

7. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego. Zwyczaj i orzecznictwo.

8. Ustrojowe prawo administracyjne. Podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej, rodzaje, zadania, kompetencja, właściwość.

9. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej.

10. Samorząd; cechy samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne.

11. Stosunek administracyjnoprawny.

12. Prawne formy działania administracji

13. Akt administracyjny

14. Akt normatywny

15. Umowy i porozumienia w administracji, czynności materialno techniczne; 16. System kontroli administracji publicznej; pojęcie, kryteria, rodzaje kontroli.

Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016

2. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

3. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2015

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011 r.

7. I. Kraśnicka (red.) Kazusy i wzory pism, Warszawa 2011 r.,

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Efekty uczenia się:

Wiedza :

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych.

K_W07 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą.

K_W12- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w

naukach prawnych.

Umiejętności:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa.

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

Kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny (czas trwania: 2 godziny), test z dopasowaniem norm prawnych do instytucji prawa administracyjnego.

Ćwiczenia – obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie (kolokwium na koniec każdego semestru). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie kolokwium przeprowadzanego na koniec każdego semestru. Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń ustalane przez prowadzących.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Sylwia Łazuk, Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski, Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami działania i prawnymi podstawami funkcjonowania administracji publicznej, w tym z pojęciami i instytucjami prawa administracyjnego, w połączeniu ze stosowaniem przepisów prawa administracyjnego dla identyfikowania tych instytucji.

Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016

2. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

3. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2015

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011 r.

7. I. Kraśnicka (red.) Kazusy i wzory pism, Warszawa 2011 r.,

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.