Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-3PPE Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Pr. Niestac. 3 rok sem. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad ogólnych systemu podatkowego i jego ewolucji w Polsce. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego. W tym drugim przypadku, przedstawione zostaną podstawowe zasady normujące prowadzenie postępowania podatkowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zagadnień z zakresu prawa podatkowego oraz charakterystyka polskiego systemu podatkowego. W oparciu o analizę materiału normatywnego studenci poznają elementy konstrukcyjne każdego z podatków, które składają się na polski system podatkowy.

Wykład składa się z części realizowanej w formie stacjonarnej w wymiarze 12 godz. oraz e-learningu w wymiarze 12 godz. Część stacjonarna opiera się na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

W części prowadzonej w ramach e-learningu studenci zobowiązani są po dokonaniu analizy udostępnionych materiałów źródłowych, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania testowe.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, ogólny kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - IIIr./5 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 24 (wykład)

metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning

punkty ECTS - 6

bilans nakładu pracy studenta: - udział w zajęciach - 12 godz.,

przygotowanie do zajęć i egzaminu - 75 godz. (w tym - 12 godz.

e-learningu), udział w konsultacjach - 61 godz., egzamin - 2 godz.

Razem: 150 godz., co odpowiada 6,0 pkt ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz. (co odpowiada 3,0 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz. (co odpowiada 3,0 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe - zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. P. Smoleń (red.), W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017

3. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2016

4. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2008.

5. R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017.

3. A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

4. Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013

Rok akad. 2019/2020

literatura podstawowa:

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2019

literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2019

Efekty uczenia się:

1. Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe) - K_W04

2. Student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin praw - K_W08

3. Student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo - K_W14

4. Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03

5. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03

6. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest realizowany jest w 50% w formie stacjonarnej i 50% w formie e-learningu. Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego jest uprzednie uzyskanie z testów do rozwiązania w ramach e-learningu (które weryfikują wiedzę przewidzianą w ramach dwunastu modułów) przynajmniej 50 z możliwych 60 pkt.

Egzamin pisemny ma formę testu składającego się z 20 pytań [do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie 11 punktów].

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zagadnień z zakresu prawa podatkowego (w tym głównie dotyczących powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych) oraz charakterystyka polskiego systemu podatkowego, na który składają się podatki stanowiące dochód budżetu państwa oraz gminy. W oparciu o analizę materiału normatywnego studenci poznają elementy konstrukcyjne każdego z podatków, które składają się na polski system podatkowy.

Pełny opis:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Zakres przedmiotowy Ordynacji. Interpretacje prawa podatkowego (istota interpretacji, rodzaje interpretacji, tryb wydawania).

2. Zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe (charakter, zakres, tryb orzekania o odpowiedzialności), oszacowanie (istota, przesłanki, metody).

3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (rodzaje, cel, tryb zastosowania).

4. Terminy płatności podatku (rodzaje, sposób liczenia, przedłużanie terminów), zaległość podatkowa (świadczenia uznawane za zaległość podatkową, konsekwencje powstania zaległości podatkowej) oraz odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.

5. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych: - sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (efektywne i nieefektywne) - zapłata podatku (sposoby zapłaty, termin zapłaty, zaliczenie wpłaty, zaokrąglanie) - pobór podatku przez płatnika lub inkasenta - potrącenie – istota i tryb - przeniesienie własności rzeczy lub praw – istota i tryb - przejęcie własności w postępowaniu egzekucyjnym - umorzenie - przedawnienie – istota przedawnienia w prawie podatkowym, rodzaje przedawnienia (prawa do wydania decyzji ustalającej oraz zobowiązania podatkowego), terminy przedawnienia, przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminów przedawnienia - zaniechanie poboru – istota i tryb - zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku

6. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych: - rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - przesłanki zastosowania ulg w spłacie - umorzenie – charakterystyka instytucji - odroczenie terminu płatności – charakterystyka instytucji - rozłożenie na raty - charakterystyka instytucji - tzw. współdecydowanie organów w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, realizowanych przez naczelników urzędów skarbowych - stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców – specyfika rozwiązań

7. Nadpłata (pojęcie, data powstania, tryb orzekania o nadpłacie, terminy zwrotu, oprocentowanie nadpłat).

8. Korekta deklaracji, podpisywanie deklaracji przez pełnomocników, informacje podatkowe, rachunki (zasady wystawiania, wymogi, którym rachunki powinny odpowiadać), zasady odpowiedzialności solidarnej w Ordynacji podatkowej.

9. Prawa i obowiązku następców prawnych: - istota następstwa prawnego w zakresie obowiązków publicznoprawnych - kategorie następców prawnych wskazanych w o.p.

- zasady orzekania o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców - następstwo prawne w przypadku śmierci podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - tryb zwrotu nadpłat przypadających spadkodawcy

10. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (zasady i zakres odpowiedzialności, tryb orzekania o odpowiedzialności, kategorie osób trzecich).

11.Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

12. Pojęcie postępowania podatkowego, zasady ogólne postępowania podatkowego.

13. Podmioty postępowania podatkowego (pojęcie strony postępowania, podmioty działające na prawach strony, pełnomocnik strony postępowania), wyłączenie pracownika i organu podatkowego (przesłanki, tryb).

14. Postępowanie przed organem I instancji: - terminy załatwienia spraw w postępowaniu podatkowym - skarga na bezczynność organu - doręczanie pism w postępowaniu podatkowym - wezwania - przywracanie terminów procesowych - wszczęcie postępowania podatkowego - protokoły i adnotacje - dowody (definicja dowodu, rodzaje dowodów, zasady postępowania dowodowego) - zawieszenie i umorzenie postępowania (przesłanki i forma) - decyzje podatkowe - postanowienia w postępowaniu podatkowym

15. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym (odwołania, zażalenia, organy właściwe w postępowaniu odwoławczym, rodzaje rozstrzygnięć organów odwoławczych) oraz tryby nadzwyczajne wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych.

16. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa

17. Ogólne informacje dotyczące szczegółowego prawa podatkowego

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

1. Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

2. Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2005.

3. Dowgier R., Prawo podatkowe – ściąga akademicka, Warszawa 2008. Literatura uzupełniająca:

1. Głuchowski J., Patyk J, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011.

2. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, wyd. V, Warszawa 2013.

3. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wyd. V, Warszawa 2013.

4. Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, Toruń 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.