Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Ekspertyza kryminalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-5PSPDR Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Ekspertyza kryminalistyczna
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Pr. Niestac. 5 rok sem. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę z zakresu postępowania karnego, prawa karnego materialnego, prawoznawstwa.

Ogólna wiedza z zakresu prawoznawstwa pozwoli na indywidualną interpretację przepisów prawa karnego, procesowego, administracyjnego oraz judykatury.


Skrócony opis:

Student zostanie zaznajomiony z regulacjami prawnymi dotyczącymi powoływania biegłych, roli opinii biegłego w postępowaniu karym, a także kryminalistycznymi zasadami sporządzania opinii.

W ramach pracy pisemnej będzie mógł zapoznać się z jedną z typowych ekspertyz kryminalistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok V/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2.0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2.0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007

2. J. Jerzewska, Od oględzin do opinii biegłego, Poradnik dla prowadzących postępowanie karne, wyd. 2, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005

3. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Kryminalistyka, Zarys systemu, Wyd. DIFIN, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), Kryminalistyka, Wybrane zagadnienia techniki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.

2. J. Zientek (red.), Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w niektórych kategoriach przestępstw, Oficyna Wydawnicza MS, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03

2. zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08

Umiejętności:

3. potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonych dziedzin prawa - K_U01

4. sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonych dziedzin prawa - K_U05

Kompetencje:

5. potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie pisemne/ustne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska, Wojciech Filipkowski, Bartłomiej Suchowierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Pełny opis:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Literatura:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Uwagi:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.