Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PN5-5SEMPKA Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria i proseminaria
Punkty ECTS i inne: 24.00 LUB 22.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.


Założeniem seminarium jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - V/sem. I i II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 32 h seminarium magisterskie

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS – 22

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 300 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 218 godz., egzamin 1 godz. Razem: 550 godz., co odpowiada 22 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 300 godz., co odpowiada 12 pkt ECTS.

Literatura:

- A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

- A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

- A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

- B. Hołyst, Kryminologia, Warszwa 2016.

- Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

- E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Białystok 2012.

- J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

- J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

- J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

- J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

- J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

- M. Borucka-Arctowa, Podejście socjologiczne, (w:) A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

- R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.

- S. Juszczyk, Badania ilościowe w naukach społecznych, Katowice 2005

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

- Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983.

Efekty uczenia się:

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U06 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

K_U07 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

K_U09 -posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

K_K03 -potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Prowadzący grup: Diana Dajnowicz-Piesiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - V/sem. I i II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 32 h seminarium magisterskie

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje lub konsultacje on-lina na platformie Blackboard lub za pośrednictwem USOSmail

Punkty ECTS – 22

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 300 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 218 godz., egzamin 1 godz. Razem: 550 godz., co odpowiada 22 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 300 godz., co odpowiada 12 pkt ECTS.

Literatura:

- A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

- A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

- A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

- B. Hołyst, Kryminologia, Warszwa 2016.

- Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

- E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Białystok 2012.

- J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

- J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

- J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

- J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

- J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

- M. Borucka-Arctowa, Podejście socjologiczne, (w:) A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

- R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.

- S. Juszczyk, Badania ilościowe w naukach społecznych, Katowice 2005

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

- Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983.

Uwagi:

Zaliczenie seminarium następuje na podstawie przygotowanej ostatecznej wersji pracy magisterskiej przesłanej za pośrednictwem USOSmaila.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.