Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne wykonawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3PKW Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne wykonawcze
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo karne 0700-PS5-2PKA

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z prawa karnego o sankcjach i środkach reakcji prawnokarnej na przestępstwa, ich roli w zwalczaniu przestępczości.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom trybu postępowania zmierzającego do wykonania orzeczonych kar lub innych środków reakcji karnej na przestępstwo . Studenci zapoznają się ze źródłami prawa karnego wykonawczego oraz międzynarodowymi standardami dotyczącymi środków reakcji prawnokarnej. Scharakteryzowane zostaną zasady prawa karnego wykonawczego. Student uzyska wiedzę na temat organów postępowania wykonawczego. Omówiony zostanie status prawny skazanego w postępowaniu wykonawczym. Uwaga zostanie poświęcona także postępowaniom incydentalnym. Przedstawione zostaną formy wykonania kary grzywny oraz kary ograniczenia wolności. W przypadku kary pozbawienia wolności student zapozna się z systemami penitencjarnymi, celem wykonywania kary pozbawienia wolności., typologią zakładów karnych, klasyfikacją skazanych. Przedmiotem rozważań będzie także instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz instytucja dozoru elektronicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów III/ sem. IV

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu prawo karne

Liczba godz. zajęć dydaktycznych; 15 godz.

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS : 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz , przygotowanie do zajęć i zaliczenie 37,5 godz. , udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz., Razem: 75,0 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa

- T. Szymanowski,, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Warszawa 2017

- J. Hołda, Z. Migdał, B. Zórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017

• Literatura uzupełniająca

- Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, red. J. Lachowski, wyd. 3, Warszawa 2019

- K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 3. wyd. Warszawa 2016

- S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 7 wyd. 2017

- Międzynarodowe standardy wykonywania kar , PWP 2011, nr 72 - 73

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07

UMIEJĘTNOŚCI absolwent:

-potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa -K_KO6

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja na zajęciach i zaliczenie ustne .

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dąbrowska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.