Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne cz. II (zobowiązania)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-3PZO Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne cz. II (zobowiązania)
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia opierają się na założeniu, że studentowi znane są pojęcia i instytucje omawiane w ramach wykładu z części 1. prawa cywilnego, tj. z części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prawo zobowiązań stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i prawa spadkowego). Reguluje ono stosunki majątkowe typu względnego. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego, w szczególności wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa zobowiązań, przedstawienie problematyki naprawienia szkody, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania, wygaśnięcia zobowiązania, zmiany wierzyciela i dłużnika oraz zbiegu roszczeń, jak również poszczególnych rodzajów stosunków zobowiązaniowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 5 i 6

Wymagania wstępne - Prawo cywilne cz. 1 (ogólne, rzeczowe)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 40 godzin wykładu i 40 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 80 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz., egzamin 2 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin., co odpowiada 4,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4,0 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2016.

2. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, W. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Zobo-wiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017.

3. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Za-rys wykładu, Warszawa 2009.

4. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012.

5. W. J. Katner (red.), Prawo zobowiązań - umowy nienazwane. System Prawa Prywatne-go. Tom 9, Warszawa 2015 (wyd. 2).

6. E. Łętowska (red.), Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5, Warszawa 2012 (wyd. 2).

7. A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6, Warszawa 2009 (wyd. 1).

8. A. Olejniczak, Z. Radwański, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2016 (wyd. 12.).

9. J. Panowicz - Lipska (red.), Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 8, Warszawa 2011 (wyd. 2).

10. J. Panowicz - Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2017 (wyd. 12.).

11. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

12. J. Rajski (red.), Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 7, Warszawa 2011 (wyd. 3).

13. Komentarze do kodeksu cywilnego (według wyboru studenta).

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - K_W01

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego - K_W03

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego - K_W08

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09

Umiejętności: Absolwent:

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy prawa cywilnego do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - K_U08

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09

Kompetencje społeczne: Absolwent

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.