Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Historia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PROHP Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Historia prawa
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria magisterskie
seminaria i specjalizacyjne
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu:

- historii ustroju i prawa polskiego

- powszechnej historii ustroju i prawa

- prawa rzymskiego

oraz ogólną orientację w systemie współczesnego prawa polskiego, nabytą podczas dotychczasowej nauki na studiach prawniczych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z metodologią prowadzenia badań.

Przygotowanie wstępnej koncepcji pracy, w tym:

• problemy metodologiczne związane z pisaniem pracy magisterskiej

• zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej

• kwestie techniczne dotyczące pisania pracy magisterskiej

• ochrony własności intelektualnej

• wybór instytucji będącej przedmiotem analizy w pracy magisterskiej

• przygotowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów –stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – proseminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – IV/sem. I

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 26 h proseminarium magisterskie

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 23 godz., egzamin 1 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

• Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

• E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004,

• J. Szumski, Wstęp do badań i technik badań społecznych, Kraków 1999,

• R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

• S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

• K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Warszawa 2002

• J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

• B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

• J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa;

K_W12- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

K_W13 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami .

Umiejętności:

K_U04 - Rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

K_U06 - Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych;

K_U07 - Potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych;

K_U09 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie .

Kompetencje społeczne:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaleczenia przedmiotu jest przygotowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej w formie pisemnej oraz prezentacja jej podstawowych założeń w formie referatu wygłoszonego przez studenta podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z metodologią prowadzenia badań.

Przygotowanie wstępnej koncepcji pracy, w tym:

• problemy metodologiczne związane z pisaniem pracy magisterskiej

• zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej

• kwestie techniczne dotyczące pisania pracy magisterskiej

• ochrony własności intelektualnej

• wybór instytucji będącej przedmiotem analizy w pracy magisterskiej

• przygotowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów –stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – proseminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne/ nauki prawne

Rok studiów/semestr – IV/sem. VII

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 26 h proseminarium magisterskie

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 26 godz., przygotowanie do zajęć i skonstruowanie koncepcji pracy 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 24 godz. Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

• Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

• E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004,

• J. Szumski, Wstęp do badań i technik badań społecznych, Kraków 1999,

• R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

• S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

• K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Warszawa 2002

• J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

• B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

• J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.