Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo mieszkaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-4PSPMO Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo mieszkaniowe
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zajęcia opierają się na założeniu, że studentowi znane są podstawowe pojęcia i instytucje prawa cywilnego, stanowiące przedmiot wykładu kursowego z części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest przedstawienie i analiza przedmiotu i celu regulacji wybranych aktów normatywnych, składających się na prawo mieszkaniowe, tj. przepisów prawnych normujących prawa podmiotowe do lokali mieszkalnych i instytucje powołane do zarządzania zasobami mieszkaniowymi. W szczególności przedmiotem zajęć jest prawo odrębnej własności lokalu, spółdzielcze prawa do lokali, prawo najmu lokalu, służebność mieszkania, ochrona praw lokatorów, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa i towarzystwo budownictwa społecznego. W trakcie zajęć zostanie omówione wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do instytucji prawa mieszkaniowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV, sem. VII

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium, w tym 6 godzin w formie e-learningu.

Metody dydaktyczne - konwersatorium, wykład w formie e-learningu, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 9 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz. (w tym 6 godz. w formie e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie, Warszawa 2007.

2. A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2015.

3. R. Dziczek, Prawo mieszkaniowe w praktyce, wyd. 2, Warszawa 2012.

4. R. Dziczek, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018.

5. R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2015.

6. M. Pawełczyk, P. Sokal, Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Komentarz, Warszawa 2012.

7. K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2016.

8. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz (do art. 659-692), wyd. 8, Warszawa 2015.

9. R. Strzelczyk, Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego. Warszawa 2013.

10. R. Strzelczyk, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013.

11. R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa mieszkaniowego. K_W03

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa mieszkaniowego. K_W08

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa mieszkaniowego. K_U01

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa mieszkaniowego. K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Testy z zajęć prowadzonych w formie e-learningu.

Zaliczenie końcowe w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa
Prowadzący grup: Adam Doliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Bieluk
Prowadzący grup: Jerzy Bieluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.