Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne w krajach Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5FEUA Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne w krajach Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - zajęcia na innym kierunku studiów
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Dla zrozumienia materiału przewidzianego podczas zajęć, Student powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa finansowego, prawa konstytucyjnego, samorządu terytorialnego oraz funkcjonowania Unii Europejskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z terminologią i mechanizmami finansów lokalnych w krajach UE. Jest to zagadnienie po części powiązane z rozwiązaniami międzynarodowymi (EKSLK) i konstytucyjnymi poszczególnych krajów, a po części wynikające z przyjętego systemu samorządu terytorialnego i jego organizacji oraz indywidualnych reguł finansów lokalnych poszczególnych krajów. Finanse lokalne w tych krajach ulegają ciągłym reformom i transformacji, dlatego ważne jest śledzenie rozwiązań i przemian w innych krajach i ewentualna możliwość wykorzystania stosownych doświadczeń do własnych potrzeb.

Dlatego, po przedstawieniu podstawowych pojęć i związków z samorządem terytorialnym oraz podstawowych rozwiązań i standardów międzynarodowych w tym zakresie, zostaną zaprezentowane informacje o samorządzie terytorialnym i finansach lokalnych z wybranych krajów. W końcowej fazie omówione zostaną podstawowe zasady i problemy finansów lokalnych Polski.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. X.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie testu lub napisanie pracy zaliczeniowej, która zwalnia z testu pisemnego 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Mazur S. (red.), Sprawne państwo. Modele samorządu lokalnego w wybranych krajach, Kraków 2015

2) Ruśkowski E., Finanse lokalne w dobie akcesji, Warszawa 2004 (rozdz. I, pkt 4 i 5 i rozdz. V)

3) Ruśkowski E., Rola nauki w kształtowaniu systemu finansowania samorządu terytorialnego, w: W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowo prawne. Wrocław 2017, s. 60-67

Literatura zalecana:

1) Gliniecka J., Drywa A., Juchniewicz E., Sowiński T. (red.), Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Warszawa 2016

2) Ofiarska M. (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Szczecin 2015

3) Ruśkowski E., Dolnicki B. (red.), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Bydgoszcz – Białystok – Katowice 2007

4) Swianiewicz P., Finanse lokalne teoria i praktyka, Warszawa 2004

5) Śmiechowicz J., Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych, Warszawa 2011

6) Wojnicki J. (red.), Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Absolwent:

- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji - K_W02

- ma podstawową wiedzę o organach administracji publicznej oraz innych strukturach i instytucjach społecznych, w tym politycznych - K_W03

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent:

- właściwie posługuje się podstawową terminologią związaną z administracją - K_U02

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w administracji - K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent:

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu, dający 80% oceny końcowej oraz możliwość uzyskania 20% oceny w dyskusji podsumowującej na ostatnich zajęciach. Istnieje możliwość zwolnienia z testu końcowego, o ile student zechce przygotować i wygłosić własne opracowanie (szczególnie polecane przy tematyce dotyczącej poszczególnych krajów).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Ruśkowski
Prowadzący grup: Eugeniusz Ruśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.