Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5SEMPKA Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria
Punkty ECTS i inne: 24.00 LUB 22.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria i specjalizacyjne
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok V/sem. I i II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 54 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne - seminarium, konsultacje.

Punkty ECTS - 22

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 54 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 437,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 58,5 godz. Razem: 550 godzin, co odpowiada 22 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4.5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 437,5 godz., co odpowiada 17.5 pkt ECTS.

Literatura:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, WoltesKluwer, Warszawa 2019.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004,

J. Szumski, Wstęp do badań i technik badań społecznych, Kraków 1999,

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich). Warszawa 2002

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08,

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_W12,

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami - K_W13,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U04,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - K_U06,

- potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - K_U07,

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowanej pracy magisterskiej na podstawie przekazanych kryteriów w ramach zajęć proseminaryjnych i seminaryjnych oraz zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 54 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski, Ewa Guzik-Makaruk, Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Ewa Guzik-Makaruk, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria i specjalizacyjne
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Pełny opis:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Literatura:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 54 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski, Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Ewa Guzik-Makaruk, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria i specjalizacyjne
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Pełny opis:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Literatura:

Zobacz: podstawowe informacje o przedmiocie - niezależnie od cyklu.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.