Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład specjalizacyjny - Prawo penitencjarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-PS5-5WSPEA Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wykład specjalizacyjny - Prawo penitencjarne
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe specjalistyczne
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Postępowanie karne 0700-PN5-3POK
Prawo karne 0700-PN5-2PKA

Założenia (opisowo):

Przedstawienie wiedzy z zakresu prawa penitencjarnego. Omówienie podstaw teoretycznych i kształtującej się praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności. Ukazanie ewolucji postępowania ze skazanymi w izolacji penitencjarnej i współczesnego modelu wykonywani kary pozbawienia wolności. Ukazanie roli standardów międzynarodowych traktowania więźniów w procesie humanizacji wykonywania kary pozbawienia wolności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie zasad wykonywania kary pozbawienia wolności . Analiza systemu penitencjarnego, podstawy, efektywność. Zapoznanie z systemami penitencjarnymi występującymi w przeszłości i ich wpływie na współczesną politykę karną. Ukazanie międzynarodowych standardów traktowania więźniów i ich roli w procesie humanizacji wykonywania kary pozbawienia wolności.

Pełny opis:

1. Prawo penitencjarne - pojęcie i zakres

2. Prawo penitencjarne a inne nauki

3. Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności - ujęcie historyczne

- system wspólnego odbywania kary

4. Źródła prawa penitencjarnego.

5. Międzynarodowe standardy wykonywania kary pozbawienia wolności.

6. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności

7. Klasyfikacja skazanych

8. Typy i rodzaje zakładów karnych

9. Systemy wykonywani kary pozbawienia wolności

10. Środki oddziaływania penitencjarnego

11. Status skazanego

12. Zasady postępowania ze skazanymi tzw. niebezpiecznymi

13. Nadzór nad wykonywaniem kary pozbawienia wolnościT

14. Udział społeczeństwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

15. Odroczenie i przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

16. Warunkowe przedterminowe zwolnienie

17. Przygotowanie do zwolnienia i pomoc postpenitencjarna.

Literatura:

- J. Hołda, Z. Migdał, B. Żórowska, Prawa Karne wykonawcze, Warszawa 2017

- T. Szymanowski, Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Warszawa 2017,

- Polski system penitencjarny. Ujecie integralno-kulturowe, or. zb. red. P. Szczepaniak, Warszawa 2013,

- L. Rabinowicz, Podstawy nauki o więziennictwie, Warszawa 1933

- J. Śliwowski, Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie. Rozważania penitencjarne i penologiczne, Warszawa 1981

Efekty uczenia się:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad wykonywania kary pozbawienia wolności

- zna terminologię właściwą dla prawa penitencjarnego

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w dziedzinie prawa karnego wykonawczego

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w regulacjach prawnych dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności

- posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu prawa penitencjarnego

- potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

konwersatorium

zaliczenie na podstawie aktywności studenta na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Postępowanie karne 0700-PN5-3POK
Prawo karne 0700-PN5-2PKA

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Pojęcie i zakres prawa penitencjarnego.

2. Źródła prawa penitencjarnego

3. Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności

4. Środki oddziaływania penitencjarnego.

5. Nadzór penitencjarny

6. Zwolnienie skazanego z zakładu karnego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wiedzy z zakresu prawa penitencjarnego w aspekcie normatywnym i teoretycznym. Zapoznanie z ewolucją systemów wykonywania kary pozbawienia wolności oraz współczesnym modelem polityki penitencjarnej. Ukazanie znaczenia standardów międzynarodowych traktowania więźniów w procesie humanizacji wykonywania kary pozbawienia wolności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.