Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-N1-1YGRJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta poznania sposobów dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, będące podstawą konstruowania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych.

Skrócony opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek:Wydział Pedagogiki i Psychologii,

nazwa kierunku studiów:Pedagogika,

Pełny opis:

poziom kształcenia:studia pierwszego stopnia, profil studiów ogólnoakademicki,forma studiów niestacjonarne, kod przedmiotu 0800-N1-1YGRJ, rodzaj przedmiotu obowiązkowy , M_1,rok studiów /semestr: I/2, brak wymagań wstępnych

wykład 15 godzin, metody: ćwiczeniowa, dyskusja, obserwacji, problemowa, punkty ECTS 1, bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 15godz. , przygotowanie się do zajęć – 10 godzin, przygotowanie do zaliczenia – 5 godzin, udział w konsultacjach – 2 godziny

Literatura:

Jegier A., Aktywność ruchowa w promocji zdrowia oraz zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych, [w:], A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak, (red.), Medycyna sportowa, Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Warszawa 2005

Muszkieta E. R., Żukow V., Napierała M., Saks E., (red.), Stan i rozwój regionalnego sportu i rekreacji, Ośrodek Sportu i Edukacji, Poznań 2010,

Przewęda R., Dobosz J., Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, Studia i Materiały nr 98, AWF, Warszawa 2003

Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K., Edukacja zdrowotna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

Umiastkowska(red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 2010

Wolański N., Siniarska A., Zdrowie, jako odzwierciedlenie wigoru życiowego i współdziałania ze środowiskiem, [w:] J. Muranow, Zdrowie-istota, diagnostyka, strategie zdrowotne. Wydawnictwo PR, Radom 2001.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

1. Student ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych K_W17

2. Student potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_U14

3. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01

4. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nadachewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.