Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza środowisk wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON2-2DSW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza środowisk wychowawczych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. POW niestac.
Moduł specjalnościowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Wykład i ćwiczenia obejmują pogłębienie wiedzy z zakresu rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Prowadzenie działań profilaktycznych, naprawczych i projektujących oraz weryfikację i ocenę skutków podejmowanych działań

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia obejmują pogłębienie wiedzy z zakresu rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Prowadzenie działań profilaktycznych, naprawczych i projektujących oraz weryfikację i ocenę skutków podejmowanych działań

Pełny opis:

studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, przedmiot specjalnościowy

Literatura:

• Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku pod red. T. Pilcha (hasła dotyczące diagnozy)

• S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1971.

• Palka S. Diagnozowania w działalności dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, w: Edukacja jutra (red) F. Bereziński, K. Denek Szczecin 2005

• Ambroziak W., Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Poznań 2007

• Heyne D., Rollings S., Niechęć do szkoły, Gdańsk 2004

• Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2001

• Kawula S., Diagnoza społeczna w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, (red) D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999

• Murynowicz –Hetka E., Diagnoza pedagogiczna w pracy socjalno-wychowawczej, społeczna w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, (red) D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999

• Molak A., Socjometryczne techniki badawcze, Warszawa 1974

• Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999

• Przetacznikowa M., Dojrzałość szkolna, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (red) M. Żebrowska Warszawa 1986

Efekty uczenia się:

Zna terminologię używaną w diagnozie środowisk wychowawczych oraz rozumie jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym K_W01

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o środowiskach wychowawczych takich jak: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne K_W13

Ma pogłębione umiejętności diagnozowania problemów dotyczących środowisk wychowawczych K_U07

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania. Potrafi przyjąć rolę lidera w zespole. K_U12

Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działa oraz ich skutki K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia:

• praca w grupach

• dyskusja

• rozwiązywanie zadań

Zaliczenie na ocenę

- egzamin

• Projekt praktyczny

• Obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sołbut, Julia Szabuńko
Prowadzący grup: Agnieszka Sołbut, Julia Szabuńko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia obejmują pogłębienie wiedzy z zakresu rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Prowadzenie działań profilaktycznych, naprawczych i projektujących oraz weryfikację i ocenę skutków podejmowanych działań.

Pełny opis:

studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, przedmiot specjalnościowy

Literatura:

*Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003, Wydawnictwo Akademickie „Żak”

*Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1971.

*Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006.

*Podgórecki A., Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa 1968.

*Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Warszawa 2008.

*Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2005.

*Jagieła J., Trudny uczeń w szkole, PDF.

*Sołbut A.: Wspieranie w rozumnym rodzicielstwie na przykładzie dobrych praktyk preferowanych w świetlicach dla dzieci, (w:) S.Badora, P.Maciaszczyk, M.Piątek (red.) Pedagogika opiekuńcza wobec problemów rodziny i możliwości jej wspierania,

Tarnobrzeg 2014.

*Sarnat-Ciastko A. ,Tutoring w polskiej szkole,2015.

*Król-Mazurkiewicz J., Tutoring w szkole. Opieka nad uczniem w kontekście potrzeb i korzyści w: Opieka i wychowanie- tradycja i problemy współczesne pod red. D.Apanel, Kraków,2009.

• Palka S. Diagnozowania w działalności dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, w: Edukacja jutra (red) F. Bereziński, K. Denek Szczecin 2005.

*Ambroziak W., Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Poznań, 2007.

*Heyne D., Rollings S., Niechęć do szkoły, Gdańsk, 2004.

*Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2001.

*Jarosz E., Przemoc w wychowaniu, Warszawa, 2015.

*Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa, 2009.

*Rojewska J., Grupa bawi się i pracuje” cz. I-II, Wałbrzych, 2000.

*Vopel K.W. ,Umiejętność współpracy w grupach cz, I-II, Kielce, 2002.

*Vopel K.W., Gry i zabawy interakcyjne cz. I-IV, Kielce, 1999.

Literatura uzupełniająca:

*Nikitorowicz J.,Sawicki K., Bajkowski T. (red.):Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu. Olecko, 2003.

*Guziuk-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2011.

*Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa, 2008.

*Frydrychowicz A.: Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Warszawa, 1996.

*G. D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 1999, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

*Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, 1999.

*Majerek B. (red.): Zjawisko niechęci wobec szkoły: studium empiryczne szkolnej absencji ,2007.

*Rejzner A.: Przemoc i agresja w szkole próby rozwiązania problemu, Warszawa. 2008.

*Poraj G., Rostowski J. (red.):Zagrożenia życia rodzinnego, 2003.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Gromadzka, Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.