Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON2-2GMR Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. POW niestac.
Moduł specjalnościowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmioty wprowadzające: psychologia rozwojowa, diagnostyka pedagogiczna, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- zapoznanie z funkcjonowaniem systemu opieki i wsparcia rodziny w Polsce (aspekty prawne)

- przygotowanie studentów do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- kształtowanie umiejętności diagnozy grupy wychowawczej oraz umiejętności odpowiedniego doboru środków i metod do realizacji zajęć w grupie

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów Pedagogika

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-ON2-2GMR

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr II rok, semestr 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć - Ćwiczenia – 20 godzin

Punkty ECTS - 4.00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 20 godz.

Udział w konsultacjach 15 godz.

RAZEM 35 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 40 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 25 godz.

RAZEM 65 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100 godzin

100 godzin : 25 godzin = 4.00 ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (liczba godzin, punkty ECTS):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 godzin -1.5 ECTS

- o charakterze praktycznym - 65 godzin- 2.5 ECTS

Literatura:

 K.Adams, G.J.Galanes, Komunikacja w grupach, Warszawa 2008

 S. Badora, Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Tarnobrzeg 2006

 Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, tom I i II, Olsztyn 2006

 Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, J. Brągiel, S. Badora (red.), Opole 2005

 G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2006

 Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychofizycznych, Wrocław 1994

 Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2004

 Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000

 Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa 1994

 Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1998

 Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo- wychowawcze, D. Wosik- Kawala (red.), Lublin 2011

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887

 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2016 poz. 1583

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dziennik Ustaw nr 21

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dziennik Ustaw nr 292

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• K_W13- ma pogłębioną i uporządkowana wiedze o środowiskach wychowawczych, ich specyfice, procesach w nich zachodzących.

• K_W15- ma uporządkowana wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej, terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach.

Umiejętności:

• K_U08- potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

• K_U10 - potrafi wybrać i zastosować i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych.

Kompetencje:

• K_K04- utożsamia się z wartościami, celami zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia,

• zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia

• obecność na zajęciach dydaktycznych;

• aktywność studenta na zajęciach;

• ocena z prezentacji pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z wykorzystaniem znanych metod (prowadzenie przez studentów fragmentu zajęć w parach)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- zapoznanie z funkcjonowaniem systemu opieki i wsparcia rodziny w Polsce (aspekty prawne)

- przygotowanie studentów do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- kształtowanie umiejętności diagnozy grupy wychowawczej oraz umiejętności odpowiedniego doboru środków i metod do realizacji zajęć w grupie

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów Pedagogika

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-ON2-2GMR

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr II rok, semestr 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć - Ćwiczenia – 20 godzin

Punkty ECTS - 4.00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 20 godz.

Udział w konsultacjach 15 godz.

RAZEM 35 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 40 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 25 godz.

RAZEM 65 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100 godzin

100 godzin : 25 godzin = 4.00 ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (liczba godzin, punkty ECTS):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 godzin -1.5 ECTS

- o charakterze praktycznym - 65 godzin- 2.5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

 K.Adams, G.J.Galanes, Komunikacja w grupach, Warszawa 2008

 S. Badora, Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Tarnobrzeg 2006

 Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, tom I i II, Olsztyn 2006

 Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, J. Brągiel, S. Badora (red.), Opole 2005

 G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2006

 Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychofizycznych, Wrocław 1994

 Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2004

 Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000

 Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa 1994

 Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1998

 Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo- wychowawcze, D. Wosik- Kawala (red.), Lublin 2011

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887

 Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014 poz. 1188

 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 1583

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dziennik Ustaw nr 21

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dziennik Ustaw nr 292

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- zapoznanie z funkcjonowaniem systemu opieki i wsparcia rodziny w Polsce (aspekty prawne)

- przygotowanie studentów do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- kształtowanie umiejętności diagnozy grupy wychowawczej oraz umiejętności odpowiedniego doboru środków i metod do realizacji zajęć w grupie

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów Pedagogika

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-ON2-2GMR

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr II rok, semestr 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

zajęć - Ćwiczenia – 20 godzin

Punkty ECTS - 4.00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 20 godz.

Udział w konsultacjach 15 godz.

RAZEM 35 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 40 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 25 godz.

RAZEM 65 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100 godzin

100 godzin : 25 godzin = 4.00 ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (liczba godzin, punkty ECTS):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 godzin -1.5 ECTS

- o charakterze praktycznym - 65 godzin- 2.5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

 K.Adams, G.J.Galanes, Komunikacja w grupach, Warszawa 2008

 S. Badora, Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Tarnobrzeg 2006

 Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, tom I i II, Olsztyn 2006

 Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, J. Brągiel, S. Badora (red.), Opole 2005

 G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2006

 Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychofizycznych, Wrocław 1994

 Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2004

 Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2000

 Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa 1994

 Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1998

 Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo- wychowawcze, D. Wosik- Kawala (red.), Lublin 2011

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887

 Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014 poz. 1188

 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 1583

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dziennik Ustaw nr 21

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dziennik Ustaw nr 292

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.