Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy opieki i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON2-2GTI Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy opieki i wychowania
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. POW niestac.
Moduł specjalnościowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

•wprowadzenie studentów we współczesne aspekty problemów opieki w Polsce i w Europie,

•wyjaśnienie złożonych zjawisk współczesnego świata w kontekście opieki i wychowania,

•omówienie modeli opiekuńczych w świetle ustawy o placówkach opiekuńczych i systemów opiekuńczych krajów Unii europejskiej

•założenia opieki kompensacyjnej w Europie

•wskazanie aktualnych problemów opieki i wychowania (w domu rodzinnym, szkole, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, itd.) oraz sposobów przeciwdziałania tym problemom


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nieustannie przeobrażający się świat niesie za sobą konsekwencje w postaci narastających i coraz to nowych problemów dotykających wszystkie sfery funkcjonowania człowieka - a zwłaszcza te, które pełnią przewodnią rolę w jego rozwoju -sferę opieki i wychowania. Dlatego tak istotna jest znajomość owych problemów(zaczynając od tych występujących w środowisku lokalnym,poprzez dylematy w kraju i na świecie) ,nieustanne poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie kompetencji, dzięki którym jednostka ma możliwość przeciwdziałania im.

Pełny opis:

Nieustannie przeobrażający się świat niesie za sobą konsekwencje w postaci narastających i coraz to nowych problemów dotykających wszystkie sfery funkcjonowania człowieka - a zwłaszcza te, które pełnią przewodnią rolę w jego rozwoju -sferę opieki i wychowania. Dlatego tak istotna jest znajomość owych problemów(zaczynając od tych występujących w środowisku lokalnym,poprzez dylematy w kraju i na świecie) ,nieustanne poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie kompetencji, dzięki którym jednostka ma możliwość przeciwdziałania im. Stąd też w ramach wykładów i zajęć konwersatoryjnych poruszane będą zagadnienia związane z problemami: społeczeństwa obywatelskiego, zachowań społecznych, aktywizacji, zapobieganiu zjawiskom marginalizacji i wykluczenia, specjalnym potrzebom społecznym grup odmiennych kulturowo

Literatura:

Literatura podstawowa:

Andrzejewski M., Domy na piasku. Domy dziecka. OD opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny, Media Rodzina, Poznań 1997

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001

Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983

Danilewicz W., Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Białystok 2006.

Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie., Olsztyn 2000

Dołęga Z., Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki opiekuńczo- wychowawczej. Zielona Góra 2004

Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie, Wyd. Trans Humana, Białystok 2004.

Jałowiecki B., Łukowski W., Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007

Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce: skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Wyd. Difin, Warszawa 2010

Mastalski J., Samotność globalnego nastolatka, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007

Pospiszyl I, Konopczyński M., Resocjalizacja - w stronę środowiska otwartego, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2007

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2000

Olszewska-Baka G., Dzieci ulicy, Problemy, profilaktyka, resocjalizacja, Wyd. eRBe, Białystok 2000

Świątkiewicz G., Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa 2002

Nalaskowski A., Widnokręgi edukacji. Kraków 2002

Żebrowski J., Społeczeństwo, kultura, wychowanie. Studia i szkice z pedagogiki. Płock 2003

Literatura uzupełniająca:

Augustyński A., Czyja jest socjoterapia?: wychowanie w otwartym środowisku młodzieżowym: materiały dla organizatorów wychowawców. Warszawa 2004

Czapka E., Stereotyp uchodźcy, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006

Gajda J., Dylematy animacji kulturalnej. Lublin 2001

Gizicka D., Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Wyd. KUL, Lublin 2010

Gulla B., Wysocka-Pleczyk M., Dziecko jako ofiara przemocy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009

Jasiński Z., Mudrecja I., Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, Opole 2004

Halicki J., Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompensacyjnej. Studium historyczno-porównawcze., Białystok 2000

Krajewski R., Podstawy prawa rodzinnego., Warszawa 2003

Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków 2002

Rycyk K. (red). Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych, Wrocław 2000

Urban B., (red) Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 2001

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzą z zakresu współczesnych problemów opieki i wychowania w Polsce, Europie i na świecie.

Student potrafi scharakteryzować współczesne problemy opieki i wychowania, zna sposoby przeciwdziałania im oraz radzenia sobie z zaistniałym problemem.

Student potrafi pracować w zespole w celu wspólnego namysłu nad aktualnymi problemami w sferze opieki i wychowania, prawidłowo je identyfikuje,jest otwarty na nowe rozwiązania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Egzamin pisemny – test klasyczny warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest zaliczenie testu na poziomie 60%.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń. Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności, opracowania wybranego tematu (z puli zagadnień oscylujących wokół tematyki przedmiotu) oraz kolokwium pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.