Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-2PRO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

- uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej współczesnej rodziny,

- ukazanie przemian zachodzących w strukturze i funkcjonowaniu rodziny,

- rozbudzanie zainteresowań problematyką dotyczącą rodziny,

- wdrażanie do samodzielnego studiowania literatury z zakresu obszarów zainteresowań przedmiotu Pedagogika rodziny.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalnościowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok II, semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawą do realizacji przedmiotu: Pedagogika rodziny jest wiedza dotycząca środowiska rodzinnego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnej rodzinie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje.

Literatura:

1. Doniec R., Rodzina w poszukiwaniu intymności. Na przykładzie przemian modelu rodziny, „Pedagogika Społeczna”, 2011, nr 1.

2. Eitle D., Parental gender, single-parent families, and delinquency: Exploring the moderating influence of race/ethnicity, „Social Science Research”, 2006, nr 35.

3. Greenhaus J. H., Beutell N. J., Sources of Conflict Between Work and Family Roles, “The Academy of Management Review”, 1985, Vol. 10, No. 1.

4. Kapias M., Lipski A., Polok G., Aksjologia w czasach kultury młodości – szkic do portretu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

5. Kettani H., Muslim Population in Europe: 1950 – 2020, “International Journal of Environmental Science and Development”, 2010, Vol. 1, No. 2.

6. McGinnity F., Calvert E., Work-Life Conflict and Social Inequality in Western Europe, “Social Indicators Research”, 2009, Vol. 93, No. 3.

7. Okólski M., Wyzwania demograficzne Europy i Polski, „Studia Socjologiczne”, 2010, nr 4.

8. Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.

9. Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład

10. Szlendak T., Interpretacje kryzysu rodziny w socjologii. Miedzy familijnym fundamentalizmem a rewolucją stylów życia, „Studia Socjologiczne”, 2008, nr 4.

11. Szlendak T., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 2010.

12. Schneider B., Waite L., Being together, working apart: Dual-earner families and work-life balance. Cambridge University Press, Cambridge 2005.

Efekty kształcenia:

Punkty ECTS: 3

1,5 pkt w obecności nauczyciela akademickiego (37,5 godz.): 15 (wykłady) +15 (ćwiczenia) + 7,5 (godziny konsultacyjne i zaliczenie przedmiotu)

1,5 pkt bez obecności nauczyciela akademickiego (37,5 godz.): 25 godzin przygotowanie do ćwiczeń) + 12,5 godz. (zaliczenie ćwiczeń)

Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń. K_W08

Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody. K_W12

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań. K_U10

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych pedagogicznej i społecznej na rzecz człowieka. K_U13

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do udziału w wykładach i ćwiczeniach z

przedmiotu: Pedagogika rodziny.

Ćwiczenia z przedmiotu: Pedagogika rodziny kończą się zaliczeniem w formie pisemnej.

Wykład z przedmiotu: Pedagogika rodziny kończy się egzaminem w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sosnowski
Prowadzący grup: Tomasz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Danilewicz
Prowadzący grup: Wioleta Danilewicz, Marta Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.