Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-2PRO Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

- uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej współczesnej rodziny,

- ukazanie przemian zachodzących w strukturze i funkcjonowaniu rodziny,

- rozbudzanie zainteresowań problematyką dotyczącą rodziny,

- wdrażanie do samodzielnego studiowania literatury z zakresu obszarów zainteresowań przedmiotu Pedagogika rodziny.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalnościowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok II, semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawą do realizacji przedmiotu: Pedagogika rodziny jest wiedza dotycząca środowiska rodzinnego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnej rodzinie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

1,5 pkt w obecności nauczyciela akademickiego (37,5 godz.): 15 (wykłady) +15 (ćwiczenia) + 7,5 (godziny konsultacyjne i zaliczenie przedmiotu)

1,5 pkt bez obecności nauczyciela akademickiego (37,5 godz.): 25 godzin przygotowanie do ćwiczeń) + 12,5 godz. (zaliczenie ćwiczeń)

Literatura:

1. Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E. (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

2. Danilewicz W. (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

3. T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

4. T. Pilch, T. Sosnowski, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

5. M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

6. W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski, Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

7. W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

8. Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Żach B., Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995.

9. Danilewicz W., Theiss W. (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2014.

10. Janicka I., Liberska H. (red.): Psychologia rodziny, Warszawa 2014.

11. Kawula S., J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2007.

12. Kornas- Biela D. (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001.

13. Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, 2014.

14. Muszyński W., Sikora E. (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Toruń 2008.

15. Muszyński W., Sikora E. (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008.

16. Sikorska M. (red.): Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Warszawa 2009.

17. Slany K. (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Kraków 2013.

18. Sołtysiak T., Gołembowska M. (red.), Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, Włocławek 2007.

19. Szlendak T., Socjologia rodziny. Edukacja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

20. Żebrowski J. (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Gdańsk 2001.

Efekty uczenia się:

K_W06 – Student ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą rodzajów więzi zachodzących we współczesnej rodzinie i determinujących je uwarunkowaniach.

K_W10 – Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Student definiuje pojęcia dotyczące rodziny, dziecka, dzieciństwa, rozumie specyfikę funkcjonowania współczesnej rodziny, klasyfikuje i zna metody pracy z rodziną.

K_U01 – Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych dotyczących współczesnej rodziny; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

K_K02 - docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych w funkcjonowaniu rodziny we współczesnym świecie oraz w relacji ze środowiskiem społecznym i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań na rzecz rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności na ćwiczeniach, aktywnego uczestnictwa we wszystkich zadaniach realizowanych na ćwiczeniach, pracach zespołowych, projektach, ocenianych w sposób ciągły.

Dozwolona jest jedna nieobecność na ćwiczeniach, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała ona miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Każdą kolejną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie.

Do zaliczenia nie może być dopuszczony student, który ma 50% nieobecności. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej i oceny z pracy zaliczeniowej.

Egzamin z przedmiotu: Pedagogika rodziny jest w formie pisemnej i obejmuje treści realizowane zgodnie z sylabusem. Na egzaminie dodatkowo wymagana jest znajomość treści jednej wybranej przez Studenta książki zaproponowanej na pierwszym wykładzie jako literatura dodatkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sosnowski
Prowadzący grup: Tomasz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalnościowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok II, semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawą do realizacji przedmiotu: Pedagogika rodziny jest wiedza dotycząca środowiska rodzinnego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnej rodzinie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

1,5 pkt w obecności nauczyciela akademickiego (37,5 godz.): 15 (wykłady) +15 (ćwiczenia) + 7,5 (godziny konsultacyjne i zaliczenie przedmiotu)

1,5 pkt bez obecności nauczyciela akademickiego (37,5 godz.): 25 godzin przygotowanie do ćwiczeń) + 12,5 godz. (zaliczenie ćwiczeń)

Literatura:

1. Ciczkowska-Giedziun M., Kantowicz E. (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

2. Danilewicz W. (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

3. T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

4. T. Pilch, T. Sosnowski, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

5. M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

6. W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski, Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

7. W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

8. Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska-Żach B., Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995.

9. Danilewicz W., Theiss W. (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2014.

10. Janicka I., Liberska H. (red.): Psychologia rodziny, Warszawa 2014.

11. Kawula S., J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2007.

12. Kornas- Biela D. (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001.

13. Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, 2014.

14. Muszyński W., Sikora E. (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Toruń 2008.

15. Muszyński W., Sikora E. (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008.

16. Sikorska M. (red.): Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Warszawa 2009.

17. Slany K. (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Kraków 2013.

18. Sołtysiak T., Gołembowska M. (red.), Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, Włocławek 2007.

19. Szlendak T., Socjologia rodziny. Edukacja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

20. Żebrowski J. (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Gdańsk 2001.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Danilewicz
Prowadzący grup: Wioleta Danilewicz, Marta Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.