Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia młodzieży niedostosowanej społecznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-3ALN Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia młodzieży niedostosowanej społecznie
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Zakład Psychologii, Wydział NOE, Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki.

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-0S1-3ALN

Język przedmiotu

język polski

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy

Rok studiów /semestr

3 rok, sem. V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Zaliczenie poprzednich dwóch lat studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

15 godz. wykładów

Założenia i cele przedmiotu

W trakcie prowadzenia zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę z psychologii młodzieży niedostosowanej społecznie, o diagnozie problemu i metodach (także alternatywnych) wychowania oraz terapii

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykłady multimedialne, dyskusje i konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Efekty uczenia się (uszczegółowione w kontekście przedmiotu)

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

Ma podstawową wiedzę na temat wychowania i jego psychologicznych podstaw dotyczących młodzieży niedostosowanej społecznie, jako podmiocie wadliwie funkcjonującym w strukturach społecznych i niektórych psychologicznych możliwościach usprawniania tego funkcjonowania. Sposób weryfikacji wiedzy: zaliczenie pisemne z całości materiału na ocenę

KA6_WG3

Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów; ma podstawową wiedzę psychologiczną o różnych środowiskach wychowawczych; analizuje proponowane metody (także alternatywne) wychowania i terapii oraz proponuje zarysy własnych metod. Sposób weryfikacji wiedzy: zaliczenie pisemne z całości materiału na ocenę

KA6_WK2

Ma podstawową wiedzę psychologiczną o uczestnikach działalności wychowawczo - opiekuńczej. Sposób weryfikacji wiedzy: zaliczenie pisemne z całości materiału na ocenę

KA6_WK8

Potrafi – w podstawowym stopniu – animować prace nad rozwojem młodzieży niedostosowanej społecznie. Sposób weryfikacji umiejętności: ocena aktywności w trakcie zajęć

KA6_UU2

Jest – w podstawowym stopniu – przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach pomagających młodzieży niedostosowanej społecznie. Sposób weryfikacji kompetencji społecznych: ocena aktywności w trakcie zajęć

KA6_KO3

Punkty ECTS

2

Bilans nakładu pracy studenta

Należy wymienić rodzaje aktywności studenta wraz z przypisaną im liczbą godzin nakładu pracy studenta.

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie do zajęć – 20 godz.

Udział w konsultacjach – 20 godz.

Przygotowanie do kolokwium końcowego - 20 godz.

Razem: 75 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

35 godz.

1

o charakterze praktycznym

40 godz.

1

Data opracowania:

01. 10. 2019

Koordynator przedmiotu:

Dr n. hum. Grzegorz Zalewski, psycholog

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zalewski
Prowadzący grup: Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zalewski
Prowadzący grup: Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.