Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo wychowawcze i rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-3GPB Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo wychowawcze i rodzinne
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu poradnictwa wychowawczego i rodzinnego, głównie definiowania, określania teoretycznych podstaw, poziomów i rodzajów, umiejętności podejmowania interwencji w poradnictwie oraz dawania wsparcia osobom i rodzinom w potrzebie

Literatura:

Literatura podstawowa

Okła W., Poradnictwo terapeutyczne, wyd. KUL, Lublin 2013

Czabała Cz., Poradnictwo psychologiczne, PWN, Warszawa 2015

Kławciuk-Zduńczyk A., Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Adam Marszałek, Toruń 2014, s.73-76

Horton C. F. J., Psychoterapia i poradnictwo, GWP, Sopot 2013, s. 54-62

Gruca-Miąsik U., Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. Rzeszów 2006.

Santorski J., ABC psychologicznej pomocy, , 1993.

Kargulowa A., Praca poradni wychowawczo-zawodowej, Warszawa 1979.

Kławciuk-Zduńczyk A., Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Adam Marszałek, Toruń 2014.

Jastrząb J., Edukacja Terapeutyczna. Dziesięć lat doświadczeń Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej, Toruń 2002.

Kozdrowicz (red.) Poradnia w szkole. Z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Warszawa 1993

Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Kraków 2000

Sałasiński M., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. z 7 maja 2013 poz.532

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. z dnia 1 września 2014 r. poz.1157

Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju, Dz. U. z dnia 29 października 2013 r. poz.1257

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r. poz. 843

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 843

Rozporządzenie MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakłady kształcenia nauczycieli, Dz.U. z dnia 19 kwietnia 2012 poz.426.

Literatura uzupełnoiająca

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

K_W05 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedze teoretyczną w z zakresu pedagogiki i oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K08 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia

• Zaliczenie na ocenę

Formy zaliczenia

• test

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4

Zaliczenie od 51%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gromadzka
Prowadzący grup: Katarzyna Gromadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Edukacji Międzykulturowej

Nazwa kierunku studiów Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki, praktyczny.

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-OS1-3GPB

Język przedmiotu Polski

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr III rok semestr letni

Wymagania wstępne

Elementy: pedagogika społeczna, diagnostyka pedagogiczna, psychologia ogólna, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń

Założenia i cele przedmiotu Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu poradnictwa wychowawczego i rodzinnego, głównie definiowania, określania teoretycznych podstaw, poziomów i rodzajów, umiejętności podejmowania interwencji w poradnictwie oraz dawania wsparcia osobom i rodzinom w potrzebie

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody nauczania - grupowa, konspekt, wykłady, dyskusja, burza mózgów.

Formy zaliczenia przedmiotu: , test, zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS 3punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie do testu 5 godz.

Napisanie pracy pisemnej 5 godz.

RAZEM 40 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Konsultacje 5 godz.

RAZEM 50 godzin

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 1,6

o charakterze praktycznym 40 1,4

Literatura:

Literatura podstawowa

Okła W., Poradnictwo terapeutyczne, wyd. KUL, Lublin 2013

Czabała Cz., Poradnictwo psychologiczne, PWN, Warszawa 2015

Kławciuk-Zduńczyk A., Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Adam Marszałek, Toruń 2014, s.73-76

Horton C. F. J., Psychoterapia i poradnictwo, GWP, Sopot 2013, s. 54-62

Gruca-Miąsik U., Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny. Rzeszów 2006.

Santorski J., ABC psychologicznej pomocy, , 1993.

Kargulowa A., Praca poradni wychowawczo-zawodowej, Warszawa 1979.

Kławciuk-Zduńczyk A., Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Adam Marszałek, Toruń 2014.

Jastrząb J., Edukacja Terapeutyczna. Dziesięć lat doświadczeń Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej, Toruń 2002.

Kozdrowicz (red.) Poradnia w szkole. Z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Warszawa 1993

Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Kraków 2000

Sałasiński M., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. z 7 maja 2013 poz.532

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. z dnia 1 września 2014 r. poz.1157

Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju, Dz. U. z dnia 29 października 2013 r. poz.1257

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r. poz. 843

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 843

Rozporządzenie MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakłady kształcenia nauczycieli, Dz.U. z dnia 19 kwietnia 2012 poz.426.

Literatura uzupełnoiająca

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Justyna Pikus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.