Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-3TPE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem jest zapoznanie studentów z problematyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz ich emocjonalnych następstw. Celem jest:

- uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej ryzyka dysleksji, etiologii' symptomatologii, źródeł i konsekwencji specyficznych problemów w czytaniu i pisaniu,

- ukazanie sposobów diagnozowania dziecka ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz trudnościami emocjonalnymi,

- wdrażanie do projektowania zajęć z terapii pedagogicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: studia stacjonarne

Status przedmiotu: specjalnościowy (Moduł 5)

Rok studiów /semestr: 3 rok, semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i

egzaminów): Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu to; podstawy pedagogiki, diagnostyka pedagogiczna, ,dydaktyka ogólna. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu rozpoznawania problemów środowisk wychowawczych, problemów dziecka, /trudności w zachowaniu, trudności dydaktycznych. Niezbędne są: wiedza i umiejętności planowania pacy z dzieckiem, znajomość metod nauczania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład- l5 godzin

Ćwiczenia- l5 godzin

Metody dydaktyczne: praca indywidualna, zespołowa, projekty, konsultacje,

Bilans nakładu pracy studenta:

1,5 pkt - godziny kontaktu z nauczycielem akademickim (37,5 godz.):

15 godz. (ćwiczenia), 15 godz.(wykłady), 19,5 godz.(godziny konsultacyjne),

1,5 pkt- samodzielna praca studenta (37,5 godz.):

15 godz' (przygotowanie do ćwiczeń ), 1 0,5 godz.(przygotowanie projektu), 12 godz. ( przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu).

Wskaźnik ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wvmagaącymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz. (1,5 ECTS)

-o charakterze praktycznym : 37, 5 godz, (1,5 ECTS)

Literatura:

Bogdanowicz M. O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin:1995.

Górniewicz E. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń, 1995.

Jastrząb J. Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych. Warszawa 2002.

Kijowska J.M, Sorokosz I. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Wybrane aspekty metodyczne. Elbląg, 2014.

Efekty uczenia się:

K_W01- Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania dziecka ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami emocjonalnymi, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

K_W10- Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, w których funkcjonuje dziecko z dysleksją, , ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

K_U10-Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów dziecka z dysleksją i prognozować przebieg ich rozwiązań oraz przewidywać skutki planowanych działań z zakresu terapii pedagogicznej.

K_K03- Ma przekonanie o sensie , wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie terapii pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Parfieniuk
Prowadzący grup: Irena Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W wyniku realizacji przedmiotu student pozna podstawy problematyki specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz ich emocjonalnych następstw., koncepcje i poglądy na temat terapii pedagogicznej, zakres oddziaływań oraz specyfikę procesu terapeutyczno-wychowawczego.

Pełny opis:

W wyniku realizacji przedmiotu student powinie:

- znać typy, charakterystyczne objawy oraz wybrane teorie wyjaśniające powstawanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,

- umieć zidentyfikować charakterystyczne symptomy ryzyka dysleksji oraz typowe błędy i trudności w czytaniu i pisaniu,

-znać cele, zadania terapii pedagogicznej, jej formy oraz specyfikę ich realizacji,

-znać najczęściej stosowane metody terapii pedagogicznej, umieć ocenić ich przydatność w pracy z dziećmi s=dyslektycznymi,

-umieć wykorzystywać teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej na potrzeby poradnictwa i współdziałania w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej , projektowania samodzielnych działań psychoterapeutycznych .

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zińczuk
Prowadzący grup: Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje do wsparcia i pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi.

Pełny opis:

Forma studiów: studia stacjonarne

Status przedmiotu: specjalnościowy (POW)

Rok studiów /semestr: 3 rok, semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu to: podstawy pedagogiki, diagnostyka pedagogiczna, dydaktyka ogólna. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu rozpoznawania problemów środowisk wychowawczych, problemów dziecka, /trudności w zachowaniu, trudności dydaktycznych. Niezbędne są: wiedza i umiejętności planowania pracy z dzieckiem, znajomość metod nauczania.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład- 15 godzin

Ćwiczenia- 15 godzin

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń i wykładów) – 15 godz.

Przygotowanie prezentacji – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45h -1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 45h – 1,5 ECTS

Literatura:

Balejko A., Zińczuk M., (red.), Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce. Białystok 2006.

Bogdanowicz M., Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją. Gdynia 2003.

Bogdanowicz M., O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1995.

Cytowska B., Winczura B., (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Kraków, „Impuls”, 2005.

Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa 1999.

Dąbrowska-Jabłońska I., (red.), Terapia dzieci i młodzieży: metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków, „Impuls”, 2010.

Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia pedagogiczna: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Opole, 2012.

Florkiewicz V., (red.), Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć, Łódź, Wyższa Szkoła Humanistyczno –Ekonomiczna, 2003.

Franczyk A., Krajewska K., Skarbiec nauczyciela – terapeuty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Górniewicz E., Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Olsztyn 2000.

Guzy A., Krzyżyk D., (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.

Jastrząb J., (red.), Edukacja terapeutyczna. Toruńska Szkoła Terapeutyczna - dziesięć lat doświadczeń, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2002.

Kaja B. (red.), Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003.

Kaja B., Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Bydgoszcz, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2001.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Białystok 2013.

Karpińska A., Zińczuk M., P. Remża (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Toruń 2016.

King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.

Kowaluk M., Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Lublin, Wyd. UMCS, 2009.

Mróz J., Kaleta K., Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela, Kielce, Wyd. Pedagogiczne ZNP, 2012.

Paszkiewicz A., Łobacz M., Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Radwańska A., Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć. Poradnik dla terapeuty i nauczyciela, Warszawa, Difin, 2018.

Skorek E. M., (red.), Terapia pedagogiczna. Wybrane zagadnienia. T. 1, 2, Kraków, „Impuls”, 2005.

Skorek E. M., (red.), Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.

Squires G., Keow S. Mc., Pomóż dziecku z dysleksją. Warszawa 2006.

Thompson J., Specjalne potrzeby edukacyjne – wskazówki dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Tomczak J., Ziętara R., Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Kraków, „Impuls”, 2008.

Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Kraków, „Impuls”, 2011.

Wójcik M., Palak Z. (red.), Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej, Lublin, Wyd. UMCS, 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.