Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza środowisk wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS2-2DSW Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza środowisk wychowawczych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Wykład i ćwiczenia obejmują pogłębienie wiedzy z zakresu rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Prowadzenie działań profilaktycznych, naprawczych i projektujących oraz weryfikację i ocenę skutków podejmowanych działań. Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu diagnostyki psychopedagogicznej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.


Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z teorią z zakresu diagnostyki (na poziomie rozszerzonym) a w szczególności diagnozy środowisk wychowawczych

• Przedstawienie studentom metod, technik i narzędzi stosowanych w diagnozie jednostek i ich środowisk wychowawczych

• Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystywania zdobytej w trakcie zajęć wiedzy: diagnoza środowiska wychowawczego

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Rok studiów/semestr: II rok studiów II stopnia, 3 semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie i wiedza z zakresu przedmiotu: pedagogika opiekuńcza i diagnostyka psychopedagogiczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład multimedialny, dyskusja, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach

Tematyka zajęć obejmuje:

Środowisko wychowawcze jako kategoria poznawcza

Diagnoza i postępowanie metodyczne w pracy opiekuńczo-wychowawczej

Diagnoza społeczna

Diagnoza kapitału społecznego i kulturowego środowiska

Diagnoza psychopedagogiczna jednostki i środowisk wychowawczych

Narzędzia do diagnozy środowisk wychowawczych

ziałania naprawcze, terapeutyczne, projektujące oraz weryfikacja i ocena skutków działań.

Etyka w postępowaniu diagnostycznym.

Literatura:

-Deptuła M. (red.), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.

-Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, Wyd. Żak, Warszawa 2006.

-Piekarski J., Diagnoza typologiczna rodziny jako środowiska wychowawczego, [w:] Elementy diagnostyki pedagogicznej, (red.) Lepalczyk I., Badura J., PWN, Warszawa 1987.

-Szczepański J., Środowisko wychowawcze, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna, (red.) Pomykało W., Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.

-Pilch T., Lepalczyk I., (red.) Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie, Wyd. Żak, Warszawa 1995

-Włoch s., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. Żak, Warszawa 2009.

-Bębas S., (red.) Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, Wyd WSH, Radom 2011.

-Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki opiekuńczo-wychowawczej, WSiP, Zielona Góra 2004.

-Guzik-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wyd. Żak, Warszawa 2011.

-Winiarski M., Rodzina-szkoła-środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Wyd. Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.

-Nikitorowicz J., Sawicki K., Bajkowski T. (red.), Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, Olecko 2003.

-Socha W., Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Lublin 1984.

Efekty kształcenia:

Zna terminologię używaną w diagnozie środowisk wychowawczych oraz rozumie jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym K_W01

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o środowiskach wychowawczych takich jak: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne K_W13

Ma pogłębione umiejętności diagnozowania problemów dotyczących środowisk wychowawczych K_U07

Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania. Potrafi przyjąć rolę lidera w zespole. K_U12

Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działa oraz ich skutki K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia:

• praca w grupach

• dyskusja

• rozwiązywanie zadań

• projekt

Zaliczenie na ocenę

Egzamin pisemny w formie testu lub egzamin ustny

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej

• Obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Karol Konaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Karol Konaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.