Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat poradniczo-doradczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS2-2GMS Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat poradniczo-doradczy
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość prawidłowości funkcjonowania rodziny w poszczególnych cyklach życia, znajomość specyfiki i źródeł pojawiających się kryzysów. Przedmioty wprowadzające: Diagnostyka pedagogiczna, Psychologia rozwojowa, Pedagogika społeczna

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

· Zapoznanie z modelowymi działaniami doradców oraz metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy z klientem.

· Zapoznanie z elementarną wiedzą oraz umiejętnościami działań poradniczych podejmowanych względem rodziny.

· Opanowanie warsztatu pracy doradcy rodziny, poprzez nabycie umiejętności pomocnych w wykorzystywaniu technik w zależności od wybranego modelu działania, specyfiki problemu oraz kontekstu sytuacyjnego.

· Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem wybranych technik w pracy

z klientem.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

Nazwa kierunku studiów - Pedagogika

Poziom kształcenia - Studia drugiego stopnia

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Kod przedmiotu - 0800-OS2-2GMR

Język przedmiotu - język polski

Rodzaj przedmiotu - Status przedmiotu – specjalnościowy

Rok studiów /semestr - II rok, 4 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 35 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS - 5.00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 35 godz.

Udział w konsultacjach 40 godz.

RAZEM 75 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

RAZEM 50 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 125 godzin

125 godzin : 25 godzin = 5.00 ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (liczba godzin, punkty ECTS):

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75godzin - 2 ECTS

o charakterze praktycznym - 50 - 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Alicja Kargulowa, O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Alicja Kargulowa, Poradoznastwo- kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Barbara Skałbania, Poradnictwo Pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009

Colin Feltham, Ian Horton (red.), Psychoterapia i poradnictwo, tom I i II, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013

Stephen Murgatroyd, Poradnictwo i pomoc, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c., Poznań 2000

A. Weissbrot- Koziarska, Poradnictwo socjalne dla rodzin: podręcznik akademicki, Wydaw. Uniw. Opolskiego, Opole 2012

U. Gruca-Miąsik, Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania, prawa, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, 2011

E. Gmurzyńska i Rafał Morek (red.), Mediacje: teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009

H. Stierlin, I. Rucker-Embden, N. Wetzel, M. Wirsching, Pierwszy wywiad z rodziną. Wydaw. GWP, 1999, przekład M.Kacmajor,

E.Zubrzycka

Cz. Czabała, S. Kluczyńska, Poradnictwo psychologiczne, PWN, Warszawa 2015

T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości , Wydaw.

Akademickie Żak, Warszawa 2014

T. Wolańczyk, Jadwiga Komender (red.), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Kraków 2005

Izabela Stańczyk, Doradztwo personalne i zawodowe, Difin, Warszawa 2013

Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, PWN, Warszawa 1997

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DZ.U. poz. 1647)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)

Literatura uzupełniająca:

B. Majerek (red.), Zjawisko niechęci wobec szkoły, studium empiryczne szkolnej absencji, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej,

Kraków 2007

S. G. Mattis, T. H.Ollendick, Lęk i fobie nastolatków: jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki, Gdańskie Wydaw.

Psychologiczne, Gdańsk 2004, przekład Ewa Zaremba -Popławska

E.Jarosz, E.Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wydaw. Akademickie Żak, Warszawa 2006

D. Miskimin, Jack Stewart, Coaching rodzicielski: jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni realizować jego potencjał,

Academica SWPW 2011, przekład Marzena Sobczak

E. Górniewicz, Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

J. Mickiewicz: Jedynka z ortografii- rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii starszym wieku szkolnym, Towarzystwo Naukowe

Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"Toruń, Toruń 1997

B. Kaja, Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Wydaw. Akademii

Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001

E. Crary, Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych, Wydawnictwo

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 2011, przekł. Marzena Sobczak

A. Paszkowska – Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji

Zawodowej, Warszawa 2002.

A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy, rynek pracy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2006

B. Wojtasik, Wybór doradcy zawodu przez rodziców i nauczycieli, WOW WOM, Wrocław 1993

B. Baraniak,(red.), Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej, IBE, Warszawa 2007.

J. Guichard, M. Huteau, Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2005

D. Kukla , (red), Komunikacja w doradztwie zawodowym, w ITE, Radom 2008

R. Parzęcki, Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu kariery zawodowej, [w:] Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0800-OS2-2GMS, w cyklu: 2017, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 4 z 6

12.11.2019 21:12

(red) Wiatrowski Z., Jeruszko U., Bednarczyk H., Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2003, s. 140-146

Z. Jasiński, I. Mudrecka (red.), Praca w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy ,Komenda Główna Ochotniczych Hufców

Pracy w Warszawie, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu

Opolskiego. - Opole ; Dobieszków : "Antykwa", 2002

Z. Jasiński, I. Mudrecka (red.), Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy, Komenda Główna Ochotniczych

Hufców Pracy w Warszawie, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu

Opolskiego-Opole : Opolska Oficyna Wydawnicza, 2001

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia)

WIEDZA

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach (K_W15)

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej w poradnictwie i doradztwie (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (K_U02)

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia audytoryjne:

· praca w grupach

· dyskusja

· pogadanka

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko, Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Prowadzący grup: Katarzyna Gromadzka, Urszula Namiotko, Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

· Zapoznanie z modelowymi działaniami doradców oraz metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy z klientem.

· Zapoznanie z elementarną wiedzą oraz umiejętnościami działań poradniczych podejmowanych względem rodziny.

· Opanowanie warsztatu pracy doradcy rodziny, poprzez nabycie umiejętności pomocnych w wykorzystywaniu technik w zależności od wybranego modelu działania, specyfiki problemu oraz kontekstu sytuacyjnego.

· Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem wybranych technik w pracy

z klientem.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

Nazwa kierunku studiów - Pedagogika

Poziom kształcenia - Studia drugiego stopnia

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Kod przedmiotu - 0800-OS2-2GMR

Język przedmiotu - język polski

Rodzaj przedmiotu - Status przedmiotu – specjalnościowy

Rok studiów /semestr - II rok, 4 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 35 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS - 5.00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 35 godz.

Udział w konsultacjach 40 godz.

RAZEM 75 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

RAZEM 50 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 125 godzin

125 godzin : 25 godzin = 5.00 ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (liczba godzin, punkty ECTS):

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75godzin - 2 ECTS

o charakterze praktycznym - 50 - 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Alicja Kargulowa, O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Alicja Kargulowa, Poradoznastwo- kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Barbara Skałbania, Poradnictwo Pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009

Colin Feltham, Ian Horton (red.), Psychoterapia i poradnictwo, tom I i II, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013

Stephen Murgatroyd, Poradnictwo i pomoc, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c., Poznań 2000

A. Weissbrot- Koziarska, Poradnictwo socjalne dla rodzin: podręcznik akademicki, Wydaw. Uniw. Opolskiego, Opole 2012

U. Gruca-Miąsik, Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania, prawa, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, 2011

E. Gmurzyńska i Rafał Morek (red.), Mediacje: teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009

H. Stierlin, I. Rucker-Embden, N. Wetzel, M. Wirsching, Pierwszy wywiad z rodziną. Wydaw. GWP, 1999, przekład M.Kacmajor,

E.Zubrzycka

Cz. Czabała, S. Kluczyńska, Poradnictwo psychologiczne, PWN, Warszawa 2015

T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości , Wydaw.

Akademickie Żak, Warszawa 2014

T. Wolańczyk, Jadwiga Komender (red.), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Kraków 2005

Izabela Stańczyk, Doradztwo personalne i zawodowe, Difin, Warszawa 2013

Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, PWN, Warszawa 1997

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DZ.U. poz. 1647)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)

Literatura uzupełniająca:

B. Majerek (red.), Zjawisko niechęci wobec szkoły, studium empiryczne szkolnej absencji, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej,

Kraków 2007

S. G. Mattis, T. H.Ollendick, Lęk i fobie nastolatków: jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki, Gdańskie Wydaw.

Psychologiczne, Gdańsk 2004, przekład Ewa Zaremba -Popławska

E.Jarosz, E.Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wydaw. Akademickie Żak, Warszawa 2006

D. Miskimin, Jack Stewart, Coaching rodzicielski: jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni realizować jego potencjał,

Academica SWPW 2011, przekład Marzena Sobczak

E. Górniewicz, Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

J. Mickiewicz: Jedynka z ortografii- rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii starszym wieku szkolnym, Towarzystwo Naukowe

Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"Toruń, Toruń 1997

B. Kaja, Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Wydaw. Akademii

Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001

E. Crary, Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych, Wydawnictwo

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 2011, przekł. Marzena Sobczak

A. Paszkowska – Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji

Zawodowej, Warszawa 2002.

A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy, rynek pracy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2006

B. Wojtasik, Wybór doradcy zawodu przez rodziców i nauczycieli, WOW WOM, Wrocław 1993

B. Baraniak,(red.), Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej, IBE, Warszawa 2007.

J. Guichard, M. Huteau, Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2005

D. Kukla , (red), Komunikacja w doradztwie zawodowym, w ITE, Radom 2008

R. Parzęcki, Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu kariery zawodowej, [w:] Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0800-OS2-2GMS, w cyklu: 2017, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 4 z 6

12.11.2019 21:12

(red) Wiatrowski Z., Jeruszko U., Bednarczyk H., Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2003, s. 140-146

Z. Jasiński, I. Mudrecka (red.), Praca w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy ,Komenda Główna Ochotniczych Hufców

Pracy w Warszawie, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu

Opolskiego. - Opole ; Dobieszków : "Antykwa", 2002

Z. Jasiński, I. Mudrecka (red.), Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy, Komenda Główna Ochotniczych

Hufców Pracy w Warszawie, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu

Opolskiego-Opole : Opolska Oficyna Wydawnicza, 2001

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

· Zapoznanie z modelowymi działaniami doradców oraz metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy z klientem.

· Zapoznanie z elementarną wiedzą oraz umiejętnościami działań poradniczych podejmowanych względem rodziny.

· Opanowanie warsztatu pracy doradcy rodziny, poprzez nabycie umiejętności pomocnych w wykorzystywaniu technik w zależności od wybranego modelu działania, specyfiki problemu oraz kontekstu sytuacyjnego.

· Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem wybranych technik w pracy

z klientem.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

Nazwa kierunku studiów - Pedagogika

Poziom kształcenia - Studia drugiego stopnia

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Kod przedmiotu - 0800-OS2-2GMR

Język przedmiotu - język polski

Rodzaj przedmiotu - Status przedmiotu – specjalnościowy

Rok studiów /semestr - II rok, 4 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 35 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS - 5.00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 35 godz.

Udział w konsultacjach 40 godz.

RAZEM 75 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

RAZEM 50 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 125 godzin

125 godzin : 25 godzin = 5.00 ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (liczba godzin, punkty ECTS):

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75godzin - 2 ECTS

o charakterze praktycznym - 50 - 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Alicja Kargulowa, O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Alicja Kargulowa, Poradoznastwo- kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Barbara Skałbania, Poradnictwo Pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009

Colin Feltham, Ian Horton (red.), Psychoterapia i poradnictwo, tom I i II, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013

Stephen Murgatroyd, Poradnictwo i pomoc, Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c., Poznań 2000

A. Weissbrot- Koziarska, Poradnictwo socjalne dla rodzin: podręcznik akademicki, Wydaw. Uniw. Opolskiego, Opole 2012

U. Gruca-Miąsik, Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania, prawa, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego, 2011

E. Gmurzyńska i Rafał Morek (red.), Mediacje: teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009

H. Stierlin, I. Rucker-Embden, N. Wetzel, M. Wirsching, Pierwszy wywiad z rodziną. Wydaw. GWP, 1999, przekład M.Kacmajor,

E.Zubrzycka

Cz. Czabała, S. Kluczyńska, Poradnictwo psychologiczne, PWN, Warszawa 2015

T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości , Wydaw.

Akademickie Żak, Warszawa 2014

T. Wolańczyk, Jadwiga Komender (red.), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Kraków 2005

Izabela Stańczyk, Doradztwo personalne i zawodowe, Difin, Warszawa 2013

Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, PWN, Warszawa 1997

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DZ.U. poz. 1647)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)

Literatura uzupełniająca:

B. Majerek (red.), Zjawisko niechęci wobec szkoły, studium empiryczne szkolnej absencji, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej,

Kraków 2007

S. G. Mattis, T. H.Ollendick, Lęk i fobie nastolatków: jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki, Gdańskie Wydaw.

Psychologiczne, Gdańsk 2004, przekład Ewa Zaremba -Popławska

E.Jarosz, E.Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Wydaw. Akademickie Żak, Warszawa 2006

D. Miskimin, Jack Stewart, Coaching rodzicielski: jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni realizować jego potencjał,

Academica SWPW 2011, przekład Marzena Sobczak

E. Górniewicz, Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

J. Mickiewicz: Jedynka z ortografii- rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii starszym wieku szkolnym, Towarzystwo Naukowe

Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"Toruń, Toruń 1997

B. Kaja, Zarys terapii dziecka. Metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Wydaw. Akademii

Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001

E. Crary, Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych, Wydawnictwo

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 2011, przekł. Marzena Sobczak

A. Paszkowska – Rogacz, Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji

Zawodowej, Warszawa 2002.

A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy, rynek pracy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2006

B. Wojtasik, Wybór doradcy zawodu przez rodziców i nauczycieli, WOW WOM, Wrocław 1993

B. Baraniak,(red.), Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej, IBE, Warszawa 2007.

J. Guichard, M. Huteau, Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2005

D. Kukla , (red), Komunikacja w doradztwie zawodowym, w ITE, Radom 2008

R. Parzęcki, Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu kariery zawodowej, [w:] Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej,

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0800-OS2-2GMS, w cyklu: 2017, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 4 z 6

12.11.2019 21:12

(red) Wiatrowski Z., Jeruszko U., Bednarczyk H., Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2003, s. 140-146

Z. Jasiński, I. Mudrecka (red.), Praca w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy ,Komenda Główna Ochotniczych Hufców

Pracy w Warszawie, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu

Opolskiego. - Opole ; Dobieszków : "Antykwa", 2002

Z. Jasiński, I. Mudrecka (red.), Profilaktyka i resocjalizacja w działalności Ochotniczych Hufców Pracy, Komenda Główna Ochotniczych

Hufców Pracy w Warszawie, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu

Opolskiego-Opole : Opolska Oficyna Wydawnicza, 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.