Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat poradniczo-doradczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OS2-2GMS Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat poradniczo-doradczy
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość prawidłowości funkcjonowania rodziny w poszczególnych cyklach życia, znajomość specyfiki i źródeł pojawiających się kryzysów. Przedmioty wprowadzające: Diagnostyka pedagogiczna, Psychologia rozwojowa, Pedagogika społeczna

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

· Zapoznanie z modelowymi działaniami doradców oraz metodami i technikami wykorzystywanymi w pracy z klientem.

· Zapoznanie z elementarną wiedzą oraz umiejętnościami działań poradniczych podejmowanych względem rodziny.

· Opanowanie warsztatu pracy doradcy rodziny, poprzez nabycie umiejętności pomocnych w wykorzystywaniu technik w zależności od wybranego modelu działania, specyfiki problemu oraz kontekstu sytuacyjnego.

· Zapoznanie z praktycznym zastosowaniem wybranych technik w pracy

z klientem.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

Nazwa kierunku studiów - Pedagogika

Poziom kształcenia - Studia drugiego stopnia

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Kod przedmiotu - 0800-OS2-2GMR

Język przedmiotu - język polski

Rodzaj przedmiotu - Status przedmiotu – specjalnościowy

Rok studiów /semestr - II rok, 4 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 35 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS - 5.00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 35 godz.

Udział w konsultacjach 40 godz.

RAZEM 75 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

RAZEM 50 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 125 godzin

125 godzin : 25 godzin = 5.00 ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (liczba godzin, punkty ECTS):

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75godzin - 2 ECTS

o charakterze praktycznym - 50 - 3 ECTS

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia)

WIEDZA

ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach (K_W15)

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej w poradnictwie i doradztwie (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (K_U02)

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia audytoryjne:

· praca w grupach

· dyskusja

· pogadanka

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko, Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Prowadzący grup: Katarzyna Gromadzka, Urszula Namiotko, Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.