Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWS1-2GOP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uświadomienie wszechobecności techniki w życiu człowieka, zwrócenie uwagi na jej pozytywne i negatywne aspekty. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami technicznymi oraz zastosowanie ich w praktyce. Kształtowanie umiejętności technicznych przydatnych do sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym ucznia klas I-III. Kształtowanie kultury technicznej i umiejętności dobrej organizacji pracy, dobranie właściwych materiałów i narzędzi do tworzonego dzieła przy pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Poznanie zasad działania i sposobów wykorzystania komputera do realizacji określonych zadań z uczniem oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym. Dostarczenie bogatej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi w klasach I-III. Wskazanie konkretnych rozwiązań metodycznych wzbogacających warsztat pracy pedagogicznej przyszłych nauczycieli z dziedziny informatyki. Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz techniki i informatyki (na poziomie szkoły średniej).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Uświadomienie wszechobecności techniki w życiu człowieka, zwrócenie uwagi na jej pozytywne i negatywne aspekty. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami technicznymi oraz zastosowanie ich w praktyce. Kształtowanie umiejętności technicznych przydatnych do sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym ucznia klas I-III. Kształtowanie kultury technicznej i umiejętności dobrej organizacji pracy, dobranie właściwych materiałów i narzędzi do tworzonego dzieła przy pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Poznanie zasad działania i sposobów wykorzystania komputera do realizacji określonych zadań z uczniem oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym. Dostarczenie bogatej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi w klasach I-III. Wskazanie konkretnych rozwiązań metodycznych wzbogacających warsztat pracy pedagogicznej przyszłych nauczycieli z dziedziny informatyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy M_5

Dziedzina i dyscyplina: Nauki społeczne, pedagogika

II rok / 4 semestr

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz techniki i informatyki (na poziomie szkoły średniej)

Liczba godzin: wykład 15 godzin, ćwiczenia - 30 godzin

Metody dydaktyczne: wykład, warsztaty grupowe, dyskusja, ćwiczenia, m. aktywizujące

Punkty ECTS - 3 (2+1)

Bilans nakładu pracy:

1. Udział w wykładach – 15 h.

2. Udział w ćwiczeniach – 30 h.

3. Konsultacje – 5h.

4. Przygotowanie do ćwiczeń – 20 h.

5. Zapoznanie się z literaturą – 5 h.

6. Powtórzenie wiadomości, przygotowanie do zaliczenia – 5 h.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 ( 2 ECTS)

o charakterze praktycznym - 30 (1ECTS)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

[1] Czerwiński, W. (1968). Technologia materiałów do zajęć praktyczno-technicznych w szkole. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

[2] Dąbrowski, A. (1982). Vademecum nauczyciela techniki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

[3] Drejer, F. (2010). Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa).

[4] Furmanek, W. (1987). Podstawy wychowania technicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

[5] Furmanek, W. (1992). Nauczanie techniki w klasach początkowych. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

[6] Furmanek, W. (2007). Jutro edukacji technicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

[7] Gałązka, E., Mastalerz, E. (2002). Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

[8] Kazberuk, J. (1990). Nauczanie pracy – techniki w klasach I-III : zarys metodyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

[9] Kraszewski, K. (2001). Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Pobrane z: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1715/PM314--Podstawy-edukacji-ogolnotechnicznej.pdf (05.01.19).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

[1] Marszałek, A. (2001). Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

[2] Noga, H. (2010). Metodyka edukacji techniczno-informatycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

[3] Pochanke, H. (red.). (1985). Dydaktyka techniki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

[4] Skiba, J., (2015). Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 3 (37), s. 87-104. DOI: 10.14632/eetp_37.6.

[5] Tofts, H., Annie, O. (1999). 50 pomysłów czyli Jak zrobić coś z papieru, masy papierowej, modeliny : wszystko co może wykonać dziecko. Poznań: Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Spółka.

ARTYKUŁY NAUKOWE (POZYCJE DODANE – NOWE)

[1] Kuźmińska-Sołśnia, B., Ziębakowska-Cecot, K. (2017). Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wdrażania nauki programowania w edukacji elementarnej. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (21), s. 145-150. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_3.pdf (07.02.19). DOI: 10.15584/eti.2017.3.20.

[2] Myśliwiec, K. (2017). Programowanie we wczesnej edukacji dziecka. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (20), s. 51-55. Pobrane z: http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_2.pdf (07.02.19). DOI: 10.15584/eti.2017.2.6.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

-Student posiada wiedzę w zakresie zasad, metod, form oraz środków prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i higieny.

UMIEJĘTNOŚCI

-Student stosuje zdobytą wiedzę w przygotowaniu zajęć technicznych i komputerowych, których cele wiążą się z rozwijaniem wiedzy, umiejętności oraz postaw uczniów w młodszym wieku szkolnym.

-Student projektuje zajęcia oraz materiały dydaktyczne w sposób zakładający powiązanie treści edukacji technicznej i komputerowej z treściami innych edukacji wskazanych w podstawie programowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-Student wykazuje starania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz podejmuje refleksję nad skutecznością zaprojektowanych zajęć.

-Student rozumie potrzebę dokształcania się i doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania zadań z zakresu metodyki prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych.

K_W16 - ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności

pedagogicznej

K_W17 - ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy

w instytucjach edukacyjny

K_U14 - potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary

wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_K08 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i

wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia-zaliczenie na ocenę

przedmiot - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Hałaburda
Prowadzący grup: Elżbieta Hałaburda, Emilia Jakubowska, Sandra Kadłubowska, Adam Naruszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.