Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia zintegrowanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWS1-3GGC Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia zintegrowanego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Pedagogika wczesnoszkolna 0800-PIWS1-2PWC

Założenia (lista przedmiotów):

Edukacja matematyczna z metodyką 0800-PIWS1-3EMM
Edukacja polonistyczna z metodyką 0800-PIWS1-2EPM
Pedagogika wczesnoszkolna 0800-PIWS1-2PWC

Założenia (opisowo):

Do realizacji treści wskazana jest wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej oraz metodyk szczegółowych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami kształcenia zintegrowanego w klasach 1-3. Student zdobywa wiedzę z zakresu praktycznej realizacji integracji na pierwszym szczeblu kształcenia, zapoznaje się z koncepcją programową w klasach 1-3, identyfikuje i omawia działania nauczyciela oraz ucznia w procesie zintegrowanego nauczania. Określa związek strategii uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym ze sposobem organizacji zajęć zintegrowanych. Nabywa kompetencje w zakresie planowania działań nauczyciela i ucznia, z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości dzieci metod i form. Nabywa umiejętność stosowania narzędzi pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz stosowania merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych kryteriów oceny konstruowanych scenariuszy zajęć zintegrowanych.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M_6

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika

Rok studiów/semestr:III/6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): pedagogika wczesnoszkolna, edukacja polonistyczna z metodyką, edukacja matematyczna z metodyką, edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką

Liczba godzin: 15 wykładów, 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:wykład, warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, metoda projektu, dyskusja

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta:Udział w zajęciach - 45godzin, przygotowanie się do zajęć - 10 godzin, przygotowanie do zaliczenia -10, opracowanie scenariuszy zajęć zintegrowanych - 10 godzin, udział w konsultacjach – 2 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -47 (1 ECTS)

o charakterze praktycznym - 30 (1 ECTS)

Literatura:

Literatura:

Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków, 2014.

Adamek I. (red.) Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, Kraków 2002.

Adamek I. (red.), Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I-III, Kraków 2002.

Adamek I., Bałachowicz J. Pomiędzy dwiema edukacjami. Dziecko/uczeń wobec czasu zmiany, Łódź 2016.

Sawiński J. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku, Warszawa 2014

Włoch S. (red.), Wczesna edukacja dziecka-perspektywy i zagrożenia, Opole 2009.

Grochowalska M., Żmijewska E. (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, Kraków 2010.

Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Wymiary edukacji zintegrowanej, Kraków 2007.

Duraj – Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

Lewowicki T., Puślecki W., Włoch S. (red.), Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2004.

Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Poznań 2000.

Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej. Poznań 2002.

Szlufik W., Banaszkiewicz T., Pękala A. (red.), Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Częstochowa 2004.

Węglińska M., Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych? Kraków 2002.

Żytko M. (red.), Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe teorie psychologiczne i pedagogiczne leżące u podstaw koncepcji zintegrowanego kształcenia na I etapie edukacyjnym- zna teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania. Rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów w odniesieniu do dzieci w młodszym wieku szkolnym. KW_09

Student zna najważniejsze tradycje integrowania edukacji wczesnoszkolnej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania. KW_11

Student ma elementarną wiedzę o procedurach stosowanych w obszarze kształcenia zintegrowanego. Zna zasady organizacji aktywności uczniów w młodszym wieku szkolnym w procesie realizacji wyznaczonych programem rodzajów edukacji. KW_16

Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania optymalnych sposobów tworzenia sytuacji dydaktyczno- wychowawczych sprzyjających procesowi konstruowania przez uczniów klas 1-3 systemu wiedzy i umiejętności. KU_02

Student analizuje płaszczyzny integracji i ich praktyczne odniesienia, dobiera metody i formy pracy z uczniem adekwatnie do projektowanych sytuacji dydaktycznych oraz indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. KU_09

Student potrafi planować działalność edukacyjną na I szczeblu kształcenia oraz konstruować scenariusze zajęć zintegrowanych uwzględniające zróżnicowane sposoby stymulowania aktywności poznawczej uczniów, wspierania ich indywidualnego rozwoju, a także samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Potrafi ocenić efektywność zaplanowanych działań. KU_11

Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań w zakresie wykonywania działań nauczyciela-wychowawcy uczniów na I szczeblu edukacyjnym, postępuje zgodnie z zasadami etyki. KK_05

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne związane z kształceniem zintegrowanym. Jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie. KK_07

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. KK_08

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym

zaliczenie ćwiczeń - na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.