Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PIWS1-3GIM Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Dydaktyka ogólna 0800-S1-1YDYD
Psychologia rozwojowa 0800-S1-1YAEE
Teoria wychowania 0800-S1-1YTWY

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o podstawach organizacji pracy opiekuńczo - wychowawczej w przedszkolu i klasach I - III szkoły podstawowej, ze

szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów oragnizowania zespołu dziecięcego i współpracy z rodzicami dziecka w sferze wychowawczej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej. Regulacje prawne. Zapoznanie z problematyką pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności dotyczące planowania pracy opiekuńczo – wychowawczej. Wyposażanie w kompetencje rozpoznawania i organizowania prac opiekuńczych w przedszkolu i szkole. Organizowanie współpracy z rodzicami.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-PIWS1-3GIM

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu Przedmiot obowiązkowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów /semestr III/5

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wskazana wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, teorii wychowania, dydaktyki ogólnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godzin wykładów; 15 godzin ćwiczeń

punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do testu kontrolnego 20

Przygotowanie prac 20

Zaliczenie 2

Wskaźniki ilościowe: wymagającyme bezpośredniego udziału nauczyciela 32godz. - 1,25pkt.

o charakterze praktycznym 70 godz. - 2,75pkt.

Literatura:

Kamińska-Juckiewicz M.: Teoretyczne i praktyczne problemy wychowania opiekuńczego w szkole. Nowa Szkoła 2/2010, s. 21-28.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005.

Opieka-wychowanie-kształcenie. Moduły edukacyjne. Red.W. Woronowicz, D. Apanel, Kraków 2010.

Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Red. M. Biedroń, M. Prokosz, Toruń 2001.

Galant J.: Praca wychowawcza w klasach I-III.Warszawa 1989.

Kruszko, K.: Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010..

Efekty uczenia się:

Student omawia miejsce pracy opiekuńczo – wychowawczej w strukturze organizacyjnej przedszkola i szkoły K_W10

Student planuje działania opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym K_U02

K_U03

Student wykorzystuje zabawy przeciwdziałające agresji w pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i szkole K_K03

Student wykazuje się aktywnością w przygotowaniu i uczestnictwie w zajęciach K_K07

Student projektuje działania z zakresu pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady, ćwiczenia, konsultacje, warsztaty metodyczne, przygotowanie planów pracy opiekuńczo – wychowawczej

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przedmiot kończy się zaliczeniem w stopniu. Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest obecność na wykładach (90%). Zaliczenie obejmuje treści z wykładów.

Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.