Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualizacja pracy z dzieckiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-PPAS2-2HAK Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualizacja pracy z dzieckiem
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PPA stac. sem letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest rozumienie edukacji małego dziecka jako procesu stymulowania rozwoju indywidualnego oraz rozwijanie świadomości konieczności indywidualizacji pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Skrócony opis:

Opanowanie pogłębionej wiedzy na temat podmiotowości dziecka w edukacji przedszkolnej oraz indywidualnych trudności w uczeniu się. Rozwijanie umiejętności dostosowania sposobu komunikowania się do indywidualnych możliwości dziecka ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, dziecka należącego do mniejszości narodowej lub etnicznej, posługującego się językiem regionalnym, pochodzącego z rodziny pracowników migrujących, powracającego z zagranicy.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-PPAS2-2HAK

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy M_7

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II/4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 35 godz. zajęć: 5 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 5 godz.

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

Realizacja działań projektowych: 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 2 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 14 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 12 godz.

Obecność na egzaminie: 2 godz.

Punkty ECTS: 5

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 39 godz., ECTS - 1,5

o charakterze praktycznym - 86 godz., ECTS - 3,5

Literatura:

Brown A. L., FerraraR. A. (1994) Poznawanie stref najbliższego rozwoju. W: A. Brzezińska i G. Lutomski (red.) Dziecko w swiecie ludzi i przedmiotów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Karwowska-Struczyk M. (2012) Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań. Warszawa, Wyd. UW

Kienig A. (2012) O potrzebie indywidualizacji pracy z dzieckiem w okresie wczesnej edukacji. W: B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie. Białystok: Libra, s. 14-29

Suświło M. (2004)Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu: Olsztyn:

Zińczuk M. (2012) Diagnoza pedagogiczna w pracy z dzieckiem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. W: B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, A. Kienig (red) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie. Białystok: Libra, s. 14-29

Efekty uczenia się:

1. Student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych – K_W06

Weryfikacja: aktywność na ćwiczeniach, ocena z egzaminu

2. Student ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania dzieci w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych. K_U11

Weryfikacja: opracowanie projektu pracy indywidualnej z dzieckiem

3. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do dzieci przedszkolnych. K_K04

Weryfikacja: ocena z egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach,

przygotowanie projektu pracy indywidualnej z dzieckiem w wybranym obszarze

Egzamin pisemny

-zaliczenie egzaminu na minimum 51%;

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

51% punktów możliwych do zdobycia jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.