Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2XGTK Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy języka polskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
Moduł do wyboru - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Cele przedmiotu:

• Ukazanie znaczenia języka w edukacji polonistycznej.

• Usprawnienie umiejętności opisywania zjawisk językowych.

• Zapoznanie z językiem jako systemem znaków.

• Uzupełnienie i usystematyzowanie obszarów wiedzy z gramatyki opisowej języka polskiego.

• Doskonalenie umiejętności przekładu wiedzy z podstaw języka polskiego na grunt praktyki edukacyjnej,

• Uwrażliwienie na dbałość o poprawność językową.


Treści przedmiotu:

• Historia językoznawstwa. Działy lingwistyki.

• Znak językowy jako istota edukacji polonistycznej.

• Budowa i funkcje narządów mowy. Głoska a litera. Podział i klasyfikacja głosek. Sylaba. Akcent wyrazowy i zdaniowy.

• Podział wyrazów na części mowy.

• Fleksja. Rozbiór gramatyczny zdania.

• Słowotwórstwo. Rodziny wyrazów. Wyrazy podstawowe i pochodne.

• Składnia. Części zdania. Rodzaje zdań. Rozbiór logiczny zdania.

• Zasady polskiej ortografii.

• Nowe kierunki w językoznawstwie współczesnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1998.

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, red. W. Doroszewski i B. Wieczorkiewicz, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska i in., t. 1–2, Warszawa 1959 i nast. wyd.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Jaworski M., Podręczna gramatyka języka polskiego, wyd. 6, Warszawa 1995.

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 1962 i nast. wyd.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Kraków 1990 i nast. wyd.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999.

Efekty kształcenia:

K_W08 - Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

K_K01 - Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

K_U07 - Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (prace, zaliczenia na zajęciach)

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów, gry dydaktyczne, metody ewaluacyjne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia cząstkowe ćwiczeń (kolokwium), ocena aktywności studenta na ćwiczeniach, pisemne prace zespołowe na ćwiczeniach, samoocena studentów, zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Józefowicz
Prowadzący grup: Anna Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szorc
Prowadzący grup: Katarzyna Szorc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• Ukazanie znaczenia języka w edukacji polonistycznej.

• Usprawnienie umiejętności opisywania zjawisk językowych.

• Zapoznanie z językiem jako systemem znaków.

• Uzupełnienie i usystematyzowanie obszarów wiedzy z gramatyki opisowej języka polskiego.

• Doskonalenie umiejętności przekładu wiedzy z podstaw języka polskiego na grunt praktyki edukacyjnej,

• Uwrażliwienie na dbałość o poprawność językową.

Treści przedmiotu:

• Historia językoznawstwa. Działy lingwistyki.

• Znak językowy jako istota edukacji polonistycznej.

• Budowa i funkcje narządów mowy. Głoska a litera. Podział i klasyfikacja głosek. Sylaba. Akcent wyrazowy i zdaniowy.

• Podział wyrazów na części mowy.

• Fleksja. Rozbiór gramatyczny zdania.

• Słowotwórstwo. Rodziny wyrazów. Wyrazy podstawowe i pochodne.

• Składnia. Części zdania. Rodzaje zdań. Rozbiór logiczny zdania.

• Zasady polskiej ortografii.

• Nowe kierunki w językoznawstwie współczesnym.

Literatura:

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1998.

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, red. W. Doroszewski i B. Wieczorkiewicz, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska i in., t. 1–2, Warszawa 1959 i nast. wyd.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Jaworski M., Podręczna gramatyka języka polskiego, wyd. 6, Warszawa 1995.

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 1962 i nast. wyd.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Kraków 1990 i nast. wyd.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.