Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2XGTK Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy języka polskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
Moduł do wyboru - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia dotyczące współczesnej polszczyzny, ukazanie znaczenia języka w edukacji polonistycznej, zapoznanie z językiem jako systemem znaków, doskonalenie umiejętności przekładu wiedzy z podstaw języka polskiego na grunt praktyki edukacyjnej, uwrażliwienie na dbałość o poprawność językową.



Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia dotyczące współczesnej polszczyzny oraz przekład tejże wiedzy na grunt praktyki edukacyjnej.

Pełny opis:

Treści przedmiotu przekazywane będą na ćwiczeniach i wykładach, dotyczyć będą:

• Historii językoznawstwa jako działu lingwistyki

• Budowy i funkcji narządów mowy, podziału i klasyfikacji głosek i sylaba, akcentu wyrazowego i zdaniowego

• Podziału wyrazów na części mowy

• Fleksji

• Słowotwórstwa, rodziny wyrazów, wyrazów podstawowych i pochodnych

• Składni, części zdania, rodzajów zdań

• Zasad polskiej ortografii

• Nowych kierunków w językoznawstwie współczesnym

W tracie ćwiczeń i wykładów treści będą przekazywane za pomocą zmiennych metod m.in: dyskusji, pokazu, pracy z książką, burzy mózgów, gier dydaktycznych

Literatura:

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

Boniecka B., Składnia współczesnego języka polskiego, Lublin 1998.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Części mowy, pod red. J. Bartmińskiego, M. Nowosad-Bakalarczyk, Lublin 2003.

Dukiewicz L., I. Sawicka, Fonetyka i fonologia, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego pod red. S. Urbańczyka, Kraków 1995.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993.

Grabias S., Język w zachowaniu społecznym, Lublin 2003.

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia pod red. Z. Topolińskiej, Warszawa 1984.

Grzegorczykowa R., J. Puzynina, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa 1979.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1979.

Grzenia J., Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.

Jadacka H., Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.  

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1969.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Katowice 1999.

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Rzeszów 2004.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania pod red. J. Podrackiego, Warszawa 1994.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 2001. 

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Efekty uczenia się:

K_W08 - Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

K_K01 - Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

K_U07 - Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (prace, zaliczenia na zajęciach)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (ćwiczenia):

- ocena aktywności w trakcie zajęć;

- ocena prezentacji przygotowanej przez studenta;

- pisemna praca zaliczeniowa;

- egzamin ustny.

Kryteria oceniania (ćwiczenia):

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- sprawność językowa, umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim zarówno w mowie, jak i w piśmie, umiejętność samodzielnej pracy z różnorodnymi tekstami, ich językowej analizy;

- obecność na zajęciach;

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Metody oceniania (wykład):

- obecność na zajęciach,

- test pisemny.

Kryteria oceniania (wykład):

- umiejętność zaprezentowania na teście zaliczeniowym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy;

- obecność na wykładach (dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru);

- aktywność w trakcie wykładu (udział w dyskusji końcowej części wykładu).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Józefowicz
Prowadzący grup: Anna Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia dotyczące współczesnej polszczyzny oraz przekład tejże wiedzy na grunt praktyki edukacyjnej.

Pełny opis:

Treści przedmiotu przekazywane będą na ćwiczeniach i wykładach, dotyczyć będą:

• Historii językoznawstwa jako działu lingwistyki

• Budowy i funkcji narządów mowy, podziału i klasyfikacji głosek i sylaba, akcentu wyrazowego i zdaniowego

• Podziału wyrazów na części mowy

• Fleksji

• Słowotwórstwa, rodziny wyrazów, wyrazów podstawowych i pochodnych

• Składni, części zdania, rodzajów zdań

• Zasad polskiej ortografii

• Nowych kierunków w językoznawstwie współczesnym

Literatura:

Postawa programowa edukacji wczesnoszkolnej z 2017 roku

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.

Boniecka B., Składnia współczesnego języka polskiego, Lublin 1998.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Części mowy, pod red. J. Bartmińskiego, M. Nowosad-Bakalarczyk, Lublin 2003.

Dukiewicz L., I. Sawicka, Fonetyka i fonologia, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego pod red. S. Urbańczyka, Kraków 1995.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993.

Grabias S., Język w zachowaniu społecznym, Lublin 2003.

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia pod red. Z. Topolińskiej, Warszawa 1984.

Grzegorczykowa R., J. Puzynina, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa 1979.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1979.

Grzenia J., Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana, Warszawa 1998.

Jadacka H., Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.  

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 1969.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Katowice 1999.

Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Rzeszów 2004.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania pod red. J. Podrackiego, Warszawa 1994.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 2001. 

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szorc
Prowadzący grup: Katarzyna Szorc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Cele przedmiotu:

• Ukazanie znaczenia języka w edukacji polonistycznej.

• Usprawnienie umiejętności opisywania zjawisk językowych.

• Zapoznanie z językiem jako systemem znaków.

• Uzupełnienie i usystematyzowanie obszarów wiedzy z gramatyki opisowej języka polskiego.

• Doskonalenie umiejętności przekładu wiedzy z podstaw języka polskiego na grunt praktyki edukacyjnej,

• Uwrażliwienie na dbałość o poprawność językową.

Treści przedmiotu:

• Historia językoznawstwa. Działy lingwistyki.

• Znak językowy jako istota edukacji polonistycznej.

• Budowa i funkcje narządów mowy. Głoska a litera. Podział i klasyfikacja głosek. Sylaba. Akcent wyrazowy i zdaniowy.

• Podział wyrazów na części mowy.

• Fleksja. Rozbiór gramatyczny zdania.

• Słowotwórstwo. Rodziny wyrazów. Wyrazy podstawowe i pochodne.

• Składnia. Części zdania. Rodzaje zdań. Rozbiór logiczny zdania.

• Zasady polskiej ortografii.

• Nowe kierunki w językoznawstwie współczesnym.

Literatura:

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Bąk P., Gramatyka języka polskiego, różne wydania.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1998.

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, red. W. Doroszewski i B. Wieczorkiewicz, oprac. B. Bartnicka-Dąbkowska i in., t. 1–2, Warszawa 1959 i nast. wyd.

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1998.

Jaworski M., Podręczna gramatyka języka polskiego, wyd. 6, Warszawa 1995.

Jędrzejko E., Kita M., Gramatyka polska. Podstawy wiedzy o budowie języka polskiego, Warszawa 2000.

Jodłowski S., Podstawy składni polskiej, Warszawa 1976.

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 1962 i nast. wyd.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) , wyd. 4, Warszawa 2000.

Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Kraków 1990 i nast. wyd.

Podracki J., Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997.

Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1981 i nast. wyd.

Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie, fonetyka, fonologia, morfologia, składnia, wyd. 3, Kraków 1999.

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 1973 i nast. wyd.

Wierzchowska B., Fonetyka i fonologia języka polskiego, Wrocław 1980.

Wiśniewski M., Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.