Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna i wychowawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S1-2YGJG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna i wychowawcza
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
2 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów

pedagogika

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-S1-2YGJG

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

Moduł podstawowy, obowiązkowy

Rok studiów /semestr

Rok II, semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Kurs psychologii ogólnej i rozwojowej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godz. wykłady

15 godz. ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych, stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych i wychowawczych, a w konsekwencji budowania trafnych programów pomocy czy interwencji.

Podstawowe cele, realizowane w zakresie tego przedmiotu są następujące:

1. Zaprezentowanie repertuaru pojęć teoretycznych wypracowanych w ramach psychologii społecznej i wychowawczej, które umożliwiają:

(a) analizę społecznych czynników determinujących postępowanie ludzi, w tym uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej;

(b) opis i wyjaśnianie prawidłowości przebiegu interakcji społecznych i wychowawczych, przyczyn błędów wychowawczych;

(c) badanie procesów grupowych oraz relacji zachodzących między grupą a jednostką.

2.Ukazanie, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę teoretyczną w projektowaniu działań pedagogicznych minimalizujących skutki negatywnych wpływów społecznych oraz zapobiegających popełnianiu błędów wychowawczych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład, dyskusje podczas zajęć, prezentacje zespołowe, konsultacje indywidualne

Egzamin z treści wykładów i ćwiczeń


Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza

1.Ma uporządkowaną i elementarną wiedzę na temat świata społecznego: mechanizmów wywierania wpływu społecznego, dynamiki funkcjonowania grup społecznych, źródeł agresji i zachowań prospołecznych oraz spostrzegania siebie i samooceny

K_WO5

2. Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

K_WO6

3. Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej oraz o błędach wychowawczych i sposobach zapobiegania im

K_W15

Umiejętności

4. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących problemów wychowawczych i społecznych, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

K_UO8

Kompetencje społeczne

5. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy społeczno-wychowawczej, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

K_KO8


Punkty ECTS

5,00

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach (30 godz.), udział w ćwiczeniach (15 godz.) przygotowanie do zajęć (30 godz.), przygotowanie zespołowej prezentacji (10 godz.), przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z treści ćwiczeń (7) przygotowanie do egzaminu (15godz.), udział w teście końcowym z ćwiczeń (2godz.), udział w egzaminie (2godz.), udział w konsultacjach (14 godz.)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

63

2.5

o charakterze praktycznym

62

2,5


data opracowania:

20.06.2013

Koordynator przedmiotu:

dr Irena Parfieniuk, dr Krystyna Śmietało, dr Grzegorz Zalewski
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Niesiobędzka
Prowadzący grup: Małgorzata Niesiobędzka, Irena Parfieniuk, Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba, Irena Parfieniuk, Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.