Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopedagogika kreatywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-S2-2XADO Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Psychopedagogika kreatywności
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 2st. PPA stac. sem zimowy
2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
2 rok 2st. RES stac. sem zimowy
Moduł zajęcia do wyboru - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem realizacji przedmiotu Psychopedagogika kreatywności jest dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat współczesnych koncepcji twórczości i kreatywności, stosowanych metod i narzędzi diagnozy oraz psychospołecznych uwarunkowań rozwoju kreatywności. Wiedza ta ma charakter interdyscyplinarny i daje podstawę do aplikacji w projektowaniu i organizowaniu procesu edukacji twórczej oraz edukacji do twórczości a także jej wykorzystaniu w działalności akademickiej i rozwiązywaniu problemów codziennych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Współczesne koncepcje edukacji i programów rozwijania zdolności, uzdolnień i postaw twórczych dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Specyfika i rodzaje diagnozy twórczości, jej uwarunkowań podmiotowych i społecznych. Konstruowanie wiedzy proceduralnej na temat tworzenia psychopedagogicznych warunków różnorodnej twórczej aktywnośc.i

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki – psychologia twórczości, pedagogika twórczości

Rok studiów, semestr – drugi rok, semestr III (zimowy)

Wymagania wstępne – zaliczenie przedmiotów z grupy pedagogiki i psychologii

Liczba godzin dydaktycznych – 30 godzin, w tym 15 godz. wykładów i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, warsztaty, projekty, konsultacje indywidualne

Punkty ECTS – 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 15 godzin – wykłady, 15 godz. ćwiczenia, 20 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej, 2 godziny konsultacje indywidualne, 10 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 2 godz. zaliczenie

Wskaźniki ilościowe – 32 godziny – 1 punkt ECTS – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

32 godziny – 1 punkt ECTS – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu

Literatura:

Dudzikowa, M. Kompetencje autokreacyjne – możliwości ich nabywania w toku studiów pedagogicznych. Edukacja 1993 nr 4, ss.18-34.

Szmidt J.K. Pedagogika twórczości, Gdańsk, 2007

Szmidt K.J. Trening kreatywności, Gliwice 2008

Szmidt K.J. Sesje twórczej pomysłowości, dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice 2016

Nęcka E., Psychologia twórczości. Gdańsk 2001

Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa 2001/2007

Obuchowski K., Adaptacja twórcza. Warszawa 1985

Pietrasiński Z., Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja. Warszawa 2008

Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin 2001

Strzałecki A., Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa

Karwowski M. (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa 2009

Karwowski M. Klimat dla kreatywności, Warszawa 2009

Wróblewska, M. Osobowościowe uwarunkowania postawy twórczej studentów. Białystok 2005

Wróblewska M. Kompetencje twórcze w dorosłości, Białystok 2015

Efekty uczenia się:

Student zna podstawową terminologię używaną w pedagogice twórczości i kreatywności oraz psychologii twórczości; posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat współczesnych koncepcji twórczości i kreatywności, stosowanych metod i narzędzi diagnozy oraz psychospołecznych uwarunkowań rozwoju kreatywności.

Student aplikuje zdobytą wiedzę z zakresu pedagogiki kreatywności i nauk pokrewnych – psychologii twórczości - do projektowania i organizowania procesu edukacji twórczej oraz korzysta z tej wiedzy w działalności akademickiej i rozwiązywaniu problemów codziennych.

Student odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do projektowania i realizowania działań edukacyjnych oraz różnych form stymulowania rozwoju kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych; potrafi twórczo animować prace nad rozwojem własnych kreatywnych zasobów.

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie rozwijania kreatywności i twórczych zasobów własnych oraz uczestników procesu edukacyjnego; rozumie potrzebę i konieczność ciągłego pogłębiania tej wiedzy.

Sposób weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, praca w małych grupach, praca zaliczeniowa w formie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, praca w grupach, dyskusja, analiza tekstów, projekt, konsultacje.

Zaliczenie wykładu - na podstawie obecności

Zaliczenie ćwiczeń- praca projektowa

Ocena końcowa z przedmiotu jest wynikiem sumy punktów za obecność na wykładzie i ćwiczeniach, za aktywność na zajęciach oraz ocenę przygotowanej pracy projektowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Wróblewska
Prowadzący grup: Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym założeniem realizacji przedmiotu Psychopedagogika kreatywności jest dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat współczesnych koncepcji twórczości i kreatywności, stosowanych metod i narzędzi diagnozy oraz psychospołecznych uwarunkowań rozwoju kreatywności. Wiedza ta ma charakter interdyscyplinarny i daje podstawę do aplikacji w projektowaniu i organizowaniu procesu edukacji twórczej oraz edukacji do twórczości a także jej wykorzystaniu w działalności akademickiej i rozwiązywaniu problemów codziennych.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki – psychologia twórczości, pedagogika twórczości

Rok studiów, semestr – drugi rok, semestr III (zimowy)

Wymagania wstępne – zaliczenie przedmiotów z grupy pedagogiki i psychologii

Liczba godzin dydaktycznych – 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – projekty, dyskusja, praca grupowa, konsultacje indywidualne

Punkty ECTS – 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta – 15 godz. ćwiczenia, 20 godzin samodzielne studiowanie literatury naukowej, 5 godziny konsultacje indywidualne, 10 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 2 godz. zaliczenie

Wskaźniki ilościowe – 20 godziny – 1 punkt ECTS – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

32 godziny – 1 punkt ECTS – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu

Literatura:

Dudzikowa, M. Kompetencje autokreacyjne – możliwości ich nabywania w toku studiów pedagogicznych. Edukacja 1993 nr 4, ss.18-34.

Szmidt J.K. Pedagogika twórczości, Gdańsk, 2007

Szmidt K.J. Trening kreatywności, Gliwice 2008

Szmidt K.J. Sesje twórczej pomysłowości, dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice 2016

Nęcka E., Psychologia twórczości. Gdańsk 2001

Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa 2001/2007

Obuchowski K., Adaptacja twórcza. Warszawa 1985

Pietrasiński Z., Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja. Warszawa 2008

Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin 2001

Strzałecki A., Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa

Karwowski M. (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa 2009

Karwowski M. Klimat dla kreatywności, Warszawa 2009

Wróblewska, M. Osobowościowe uwarunkowania postawy twórczej studentów. Białystok 2005

Wróblewska M. Kompetencje twórcze w dorosłości, Białystok 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.