Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SN1-2GUH Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Socjologia rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nazwa kierunku studiów praca socjalna

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SN1-2GUH

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok studiów; semestr I

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów praca socjalna

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 0800-SN1-2GUH

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok studiów; semestr I

Punkty ECTS 1 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach, przygotowanie do zaliczenia – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zaliczenia) 25 h - 1 pkt ECTS

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień analizowanych na gruncie socjologii rodziny; rodzina to podstawowa komórka społeczna, które funkcjonowanie zależy od wielu czynników społecznych; ich omówienie w trakcie wykładu powinno w przyszłości pomóc studentom w pracy z klientami pomocy społecznej i ich rodzinami.

Literatura:

a) T. Szlendak, Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010

b) F. Adamski, Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

c) F. Adamski (red.), Miłość, małżeństwo, rodzina, Kraków: Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1978.

d) L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin : TN KUL, 2003

e) W. Majkowski (red.), Rodzina: dobro zagrożone, Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015.

f) K Gryżenia (red.), Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2009.

Efekty uczenia się:

1. wiedza: student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami K_W08

2. student zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania K_W09

3. umiejętności: student potrafi korzystać z wiedzy socjologicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych K_U02

4. student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania K_U04

5. Kompetencje: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć osoba prowadząca wykład będzie posługiwała się prezentacją multimedialną oraz filmikami inicjującymi dyskusję ze studentami

Na zaliczenie przedmiotu studenci piszą test składający się z pytań zamkniętych; zaliczenie przedmiotu następuje w momencie uzyskania przez studenta 51% punktów możliwych do zdobycia z testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.