Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPA-8PSL Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z tradycyjnymi i współczesnymi kierunkami zmian w podejściu do osób z niepełnosprawnością, ich funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym; Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób w zależności od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - Pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok/ 1 semestr

Wymagania wstępne: Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej; Diagnoza psychopedagogiczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

10 godz. – wykłady;

15 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaje aktywności:

Udział w wykładach – 10h

Udział w ćwiczeniach - 15h

Przygotowanie do zajęć - 10h

Przygotowanie prezentacji - 15h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 10h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 15h

Razem: 75h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35h (1,4 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 40h (1,6 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

• Cytowska B. (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

• Dykcik W.(red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2005.

• Głodkowska J. (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2011.

• Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.), Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Wyd. UW-M, Olsztyn 2007.

• Sowa J., Wojciechowski F., Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001.

Literatura uzupełniająca:

• Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Wyd. Naukowe PTP, Poznań, 2010.

• Krause A. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

• Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Obuchowska H. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1995.

• Otapowicz D., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Wyrzykowska-Koda D. Autonomia osób z niepełnosprawnością. Trans Humana, Białystok, 2016.

• Sakowicz-Boboryko A., Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

SP6_WG01 - Zna w zaawansowanym stopniu współczesne kierunki zmian w podejściu do niepełnosprawności, rozumie istotę dysfunkcji, a także normy i patologii w ocenie stanu fizycznego, psychicznego i sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością

SP6_WG02- Ma uporządkowaną wiedzę o specyfice funkcjonowania psychofizycznego i społecznego osób w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności

SP6_WK01 - Ma rozszerzoną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania rodzin z osobami z niepełnosprawnością, uwarunkowań oraz rodzaju trudności i ograniczeń występujących w różnych aspektach życia rodzinnego i społecznego

SP6_UW01 - Potrafi dokonać obserwacji, diagnozy i racjonalnej oceny problemów pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych w stosunku do osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności

SP6_KO01 – Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie współorganizowania i inicjowania działań na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w sposób refleksyjny i kreatywny, z poszanowaniem ich potrzeb oraz prawa do autonomii i podmiotowości; przestrzega zasad etyki

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: metody asymilacji wiedzy (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (dyskusja, giełda pomysłów)

Zaliczenie przedmiotu – egzamin pisemny (praca pisemna na podany temat lub test - forma zaliczenia do wyboru przez studentów)

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.