Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korygowanie zaburzeń mowy i wad wymowy osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPO-8HBM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Korygowanie zaburzeń mowy i wad wymowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Słuchacz powinien posiadać znajomość prawidłowości rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz podstawową wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-zapoznanie z podstawami teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami służącymi wspomaganiu rozwoju mowy dzieci upośledzeniem umysłowym,

- kształtowanie umiejętności praktycznych pozwalających na podjęcie pracy w zakresie wspomagania rozwoju mowy dziecka z upośledzeniem umysłowym,

- kształtowanie rozumiejącej i wspierającej postawy wobec trudności w komunikowaniu się dzieci z oligofazją

Pełny opis:

Forma studiów: Studia podyplomowe- Oligofrenopedagogika

Rok studiów/ semestr: Rok 1, semestr 2

Wykład - 5 godzin

Ćwiczenia - 10 godzin

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 2,0

Bilans nakładu pracy słuchacza:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 5 godz.

Uczestnictwo w ćwiczeniach – 10 godz.

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Przygotowanie zadania projektowego– 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium – 10godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -15 godz. (0,5 pkt ECTS)

o charakterze praktycznym- 40 godz (1,5 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Blachrio K. Vademecum logopedyczne. Poznań 2001

Gałkowski T., Jastrzębowska G.: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Opole 1999.

Minczakiewicz E. Komunikacja-mowa-język w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Kraków 2002.

Baczała D. Bleszyński J. Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie-trzy drogi, jeden cel. Toruń, 2014.

Tarkowski Z. Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia. [w:]. T. Gałkowski, E. Szeląg, D. Jastrzębowska (red.)Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki. Opole 2005.

Efekty uczenia się:

K_02-posiada wiedzę dotyczącą rozwoju mowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, rozumie istotę występujących zaburzeń mowy i wad wymowy

K_W05-wie, jak przebiega proces terapii mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz zna uwarunkowania tych procesów

U_ 02-ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych problemów w komunikowaniu się dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

U_05-posiada umiejętność współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych w zakresie wspierania i usprawniania zdolności komunikowania się osób z niepełnosprawnością intelektualną

K_02-rozumie problemy w porozumiewaniu się niepełnosprawnych uczniów, jest wrażliwy na ich psychologiczne i społeczne następstwa

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć, wykonania zadania projektowego oraz kolokwium w formie pisemnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.