Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening umiejętności społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPT-2ABM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Trening umiejętności społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmioty wprowadzające w treści danego przedmiotu: psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, diagnostyka pedagogiczna


Zakres wiadomości jakie powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu:

- znajomość prawidłowości rozwoju człowieka w cyklu życia

- znajomość wpływu procesów społecznych i poznawczych na sposób, w jaki ludzie spostrzegają i rozumieją siebie nawzajem

- podstawowa wiedza na temat diagnozy w pedagogice i subdyscyplinach pokrewnychSkrócony opis:

- Wprowadzenie do zagadnień dotyczących umiejętności społecznych i ich znaczenia w relacjach międzyludzkich

- Stymulowanie umiejętności analizowania sytuacji społecznej (odkodowywania reguł społecznych)

- Uwrażliwienie własnej zdolności postrzegania samego siebie w relacjach z innymi

- Wprowadzenie w założenia Treningu Umiejętności Społecznych (istota, dobór grupy, prowadzący)

- Przedstawienie TUS jako formy pracy i terapii adresowanej do dzieci ze spektrum autyzmu, wycofanych, agresywnych, zagrożonych niedostosowaniem

- Kształtowanie umiejętności diagnozy grupy w pracy opiekuńczo- wychowawczej

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: Podyplomowe Studia Terapii Pedagogiczne

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SPT-2ABM

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – obowiązkowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 10 godz.

Liczba punktów ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

1 pkt wymagający bezpośredniej obecności nauczyciela akademickiego (20 godz.): 10g. (ćwiczenia) + 10 g. (konsultacje)

2 pkt o charakterze praktycznym (40 godz.):

30 g. (przygotowanie do ćwiczeń) + 10 g. (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu)

Wskaźniki ilościowe(nakład pracy studenta związany z zajęciami) :

Liczba godzin i punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 -1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 40 - 2 ECTS

Liczba godzin opuszczonych kwalifikujących do niealiczenia przedmiotu= 51 %

Literatura:

- Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Rebis, 2006

- Cialdini Robert, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP,1995

- Morreale S.P., Spitzeberg B. H., Barge J.K.,Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

- Rosenberg Marshall B., Porozumienie bez przemocy, Santorski & Co 2003

- Stewart John (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

- Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka, Wolańczyk Tomasz, ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016

- Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka, Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

- Teitelbaum Osnat, Teitelbaum Philip, Czy moje dziecko ma autyzm. Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu, Wydawnictwo HARMONIA 2012

- Winter Matt, Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

- Cotugno Albert J., Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2011

- Barłóg Krystyna, Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017

- Notbohm Ellen, Zysk Veronica, 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016

- Bloomquist Michael, Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011

- Myers Jennifer McIlwee, Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, Wydawnictwo HARMONIA, 2016

- Zawiślak Beata, Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012

- Preißmann Chrisitne, ASPERGER Życie w dwóch światach, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017

- Brauns Axel, Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie, Wydawnictwo Media rodzina, 2009

LEKTURY – PUBLIKACJE POMOCNE W PROWADZENIU TUS

- Reddy Linda A., Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka Interwencje przez zabawę, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

- Mannix Darlene, Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi. Ponad 160 gotowych do wykorzystania lekcji oraz arkuszy ćwiczeń pomagających rozwijać umiejętności społeczne dzieci w klasie szkolnej i poza nią, Centrum Terapii Behawioralnej BIS s.c.

- Gray Carol, Leigh White Abbie, Ja i mój świat. Historyjki społeczne, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2015

- JA I MÓJ ŚWIAT Piosenki, prezentacje i zabawy dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (płyta CD + płyta DVD), Wydawnictwo HARMONIA

- Maniecka Magdalena, POKAŻ MI MÓJ MAŁY ŚWIAT – Historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem, Wydawnictwo HARMONIA, 2016

- Hopkins Amanda, Mowa gestów, Wydawnictwo HARMONIA, 2016

- Hopkin Amanda, Co oni mówią? Co oni myślą?, Wydawnictwo HARMONIA, 2017

- Howlin Patricia, Baron-Cohen Simon, Hadwin Julie, Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców , Wydawnictwo JAK, 2016

- Howlin Patricia, Baron-Cohen Simon, Hadwin Julie, Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu - Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo JAK, 2017

- Barbera Mary Lynch, Metoda zachowań werbalnych, Wydawnictwo Scolaris

- Collins Andy, Mowa ciała. Co oznaczają nasze gesty?, Rytm Oficyna Wydawnicza, 2018

- Gray Carol, NOWE HISTORYJKI SPOŁECZNE + CD, Wydawnictwo HARMONIA, 2014

Efekty uczenia się:

SP6_WG03 Ma uporządkowaną i pogłębiona wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

SP6_WG05 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

SP6_WG07 Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach

SP6_WK01 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

SP6_WK02 Ma rozszerzona wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

SP6_WK03 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach

SP6_UW01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

SP6_UO01 Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

SP6_UO02 Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole

SP6_KK01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

SP6_KK02 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

SP6_KO01 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę

SP6_KR01 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienia do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga

SP6_KR03 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć, analiza ćwiczeń

Ocenianie podsumowujące: rozmowa i ocena ćwiczeń przeprowadzonych podczas zajęć, autoocena studenta

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

- Wprowadzenie do zagadnień dotyczących umiejętności społecznych i ich znaczenia w relacjach międzyludzkich

- Stymulowanie umiejętności analizowania sytuacji społecznej (odkodowywania reguł społecznych)

- Uwrażliwienie własnej zdolności postrzegania samego siebie w relacjach z innymi

- Wprowadzenie w założenia Treningu Umiejętności Społecznych (istota, dobór grupy, prowadzący)

- Przedstawienie TUS jako formy pracy i terapii adresowanej do dzieci ze spektrum autyzmu, wycofanych, agresywnych, zagrożonych niedostosowaniem

- Kształtowanie umiejętności diagnozy grupy w pracy opiekuńczo- wychowawczej

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: Podyplomowe Studia Terapii Pedagogiczne

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SPT-2ABM

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – obowiązkowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 10 godz.

Liczba punktów ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

1 pkt wymagający bezpośredniej obecności nauczyciela akademickiego (20 godz.): 10g. (ćwiczenia) + 10 g. (konsultacje)

2 pkt o charakterze praktycznym (40 godz.):

30 g. (przygotowanie do ćwiczeń) + 10 g. (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu)

Wskaźniki ilościowe(nakład pracy studenta związany z zajęciami) :

Liczba godzin i punkty ECTS

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 -1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 40 - 2 ECTS

Literatura:

- Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Rebis, 2006

- Cialdini Robert, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP,1995

- Morreale S.P., Spitzeberg B. H., Barge J.K.,Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

- Rosenberg Marshall B., Porozumienie bez przemocy, Santorski & Co 2003

- Stewart John (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

- Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka, Wolańczyk Tomasz, ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016

- Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka, Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

- Teitelbaum Osnat, Teitelbaum Philip, Czy moje dziecko ma autyzm. Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu, Wydawnictwo HARMONIA 2012

- Winter Matt, Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

- Cotugno Albert J., Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2011

- Barłóg Krystyna, Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017

- Notbohm Ellen, Zysk Veronica, 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016

- Bloomquist Michael, Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011

- Myers Jennifer McIlwee, Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, Wydawnictwo HARMONIA, 2016

- Zawiślak Beata, Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012

- Preißmann Chrisitne, ASPERGER Życie w dwóch światach, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017

- Brauns Axel, Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie, Wydawnictwo Media rodzina, 2009

LEKTURY – PUBLIKACJE POMOCNE W PROWADZENIU TUS

- Reddy Linda A., Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka Interwencje przez zabawę, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

- Mannix Darlene, Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci z trudnościami wychowawczymi. Ponad 160 gotowych do wykorzystania lekcji oraz arkuszy ćwiczeń pomagających rozwijać umiejętności społeczne dzieci w klasie szkolnej i poza nią, Centrum Terapii Behawioralnej BIS s.c.

- Gray Carol, Leigh White Abbie, Ja i mój świat. Historyjki społeczne, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2015

- JA I MÓJ ŚWIAT Piosenki, prezentacje i zabawy dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (płyta CD + płyta DVD), Wydawnictwo HARMONIA

- Maniecka Magdalena, POKAŻ MI MÓJ MAŁY ŚWIAT – Historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem, Wydawnictwo HARMONIA, 2016

- Hopkins Amanda, Mowa gestów, Wydawnictwo HARMONIA, 2016

- Hopkin Amanda, Co oni mówią? Co oni myślą?, Wydawnictwo HARMONIA, 2017

- Howlin Patricia, Baron-Cohen Simon, Hadwin Julie, Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców , Wydawnictwo JAK, 2016

- Howlin Patricia, Baron-Cohen Simon, Hadwin Julie, Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu - Zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo JAK, 2017

- Barbera Mary Lynch, Metoda zachowań werbalnych, Wydawnictwo Scolaris

- Collins Andy, Mowa ciała. Co oznaczają nasze gesty?, Rytm Oficyna Wydawnicza, 2018

- Gray Carol, NOWE HISTORYJKI SPOŁECZNE + CD, Wydawnictwo HARMONIA, 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.