Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPT-8BIN Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z tradycyjnymi i współczesnymi kierunkami zmian w podejściu do osób z niepełnosprawnością, ich funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym; Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - Pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok/ 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

10 godz. – wykłady;

Punkty ECTS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaje aktywności:

Udział w wykładach – 10h

Przygotowanie do zajęć (dyskusji) – 20h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 25h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 20h

Razem: 75h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30h (1,2 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 45h (1,8 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

• Cytowska B. (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

• Dykcik W.(red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2005.

• Głodkowska J. (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2011.

• Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.), Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Wyd. UW-M, Olsztyn 2007.

• Sowa J., Wojciechowski F., Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2001.

Literatura uzupełniająca:

• Krause A. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

• Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

• Otapowicz D., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Wyrzykowska-Koda D. Autonomia osób z niepełnosprawnością. Trans Humana, Białystok, 2016

• Sakowicz-Boboryko A., Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

SP6_WG01, SP6_WG03 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę;

SP6_UW01 - Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia (przestrzeń rodzinna, rehabilitacyjna, edukacyjna, społeczno-kulturalna itp.) oraz potrafi generować rozwiązania problemów, jak również przewidywać skutki planowanych działań;

SP6_KO02 – Ma pogłębioną świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnością, jest wrażliwy na ich problemy, prezentuje postawę szacunku i zrozumienia

Metody i kryteria oceniania:

Metody: metody asymilacji wiedzy (wykład informacyjny, konwersatoryjny, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (dyskusja)

Zaliczenie przedmiotu: praca pisemna, ocena aktywności w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.