Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza potrzeb socjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-2ACD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza potrzeb socjalnych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest przyswojenie fundamentalnej wiedzy z obszaru diagnozy potrzeb socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem roli prawidłowo postawionej diagnozy przez pracownika socjalnego w kontekście planowanych działań o charakterze wspierającym, pomocowym, kompensacyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: wykład, ćwiczenia

Dziedzina i dyscyplina naukowa: praca socjalna

Wymagania wstępne: wiedza podstawowa z zakresu: podstaw pracy socjalnej i metodyki pracy socjalnej

Liczba zajęć godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. wykładu, 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład problemowy, prezentacja, pokaz, dyskusja, metoda przypadków, praca z tekstem

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Przygotowanie diagnozy - 10 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 15 godz.

RAZEM 35 godz.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Udział w wykładach 15 godz.

Konsultacje 10 godz.

RAZEM 40 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany:

z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godz.= 1,6 ECTS

o charakterze praktycznym: 35 godz.= 1,4 ECTS

Literatura:

Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, tom I.

G. Gajewska, Problemy – dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Zielona Góra 1997, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

S. Kawula, Z. Dąbrowski, M. Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej (red.) E. Kantowicz, Olsztyn 2011.

I. Lepalczyk, J. Badura, Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

E. Lipowicz, Praca socjalna z rodziną. Diagnoza-Projektowanie-Zmiana, Zielona Góra 2014.

E. Małkiewicz, Motywy poznania świata i uczenia się w kontekście podstawowych potrzeb dziecka, [w:] Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, red. K. Sujak-Leszcz, Z. Kuklińska, Warszawa 2002.

D. Skulicz, Diagnozowanie pedagogiczne; w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999, Wydawnictwo „Impuls”.

J. Nikitorowicz, Diagnostyka i metodyka w dialogu wspierającym ludzką egzystencję; w: Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, red. J. Nikitorowicz, K. Sawicki, T. Bajkowski, Olecko 2003.

K. Obuchowski, Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Poznań 1995, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, rozdz. 6 oprac. A. Radźko, Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, Warszawa 1962.

S. Siek, Wybrane metody badania osobowości, Wydawnictwa Teologii Katolickiej, Warszawa 1993.

A.R. Spencer, Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

E. Wysocka, Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1973, Wiedza Powszechna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W10

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

K_W15

Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

Umiejętności

K_U01

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

K_U03

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

Kompetencje społeczne

K_K07

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność studenta;

- diagnoza indywidualnego przypadku,

- egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sołbut
Prowadzący grup: Agnieszka Sołbut, Julia Szabuńko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nikitorowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Gromadzka, Jerzy Nikitorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.