Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-2GPG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodologii badań społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł podstawowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Walentyna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Walentyna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami metodologii badań w naukach społecznych.

Wyposażenie studenta w elementarną wiedzę w zakresie:

• miejsca pracy socjalnej w systemie nauk oraz jej powiązaniami z innymi dyscyplinami;

• podstawowych paradygmatów w metodologii nauk społecznych – pozytywistycznym i humanistycznym;

• wykorzystywania teorii w paradygmacie pozytywistycznym;

• projektowania i prowadzenia badań w pracy socjalnej;

• wykorzystania metod statystycznych w badaniach społecznych.

Kształtowanie umiejętności studentów w zakresie:

• przygotowania własnego projektu badawczego oraz krytycznej oceny innych projektów;

• przygotowania prostego narzędzia badawczego;

• analizy i interpretacji rozkładu zmiennych jakościowych lub ilościowych na podstawie wskaźników struktury oraz ich graficznego obrazu;

• formułowania wniosków dla praktyki, postulatów i kierunków dalszych badań na podstawie materiału empirycznego;

• posługiwania się przypisami bibliograficznymi.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, sem. III

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1. Znajomość podstawowej terminologii stosowanej w pedagogice ogólnej, dydaktyce i pedagogice społecznej.

2. Elementarna wiedza o nauce i jej funkcjach.

3. Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz., ćwiczenia - 30 godz.

Metody dydaktyczne – pokaz (prezentacje multimedialne), metody aktywizujące, problemowe, dyskusja, praca w grupach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach i ćwiczeniach: 45 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do zaliczenia wykładu: 10 godz.

Udział w konsultacjach - 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godz.

- o charakterze praktycznym: 34 godz. (4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, Warszawa 2000.

Krajewska A., Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia, Białystok 2001.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2012.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001,

Sztumski J., Wstęp do metodologii badań społecznych, Katowice 2010.

Literatura uzupełniająca:

Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005.

Zimny Z. M., Metodologia badań społecznych, Częstochowa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.